Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. А.Ф. Крижановський
  РЕВОЛЮЦІЯ, ВІЙНА І ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
 2. В.В. Андрієнко
  ЗМІСТ ТА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ФОРФЕЙТИНГА В УКРАЇНІ
 3. Н.Б. Арабаджи
  РОЛЬ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
 4. Н.В. Атаманова
  ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ
 5. В.Д. Берназ
  ДЕТЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ СЛІДЧОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. С.С. Бичкова
  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
 7. Є.О. Близнюк
  ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ УКЛАДЕННЯ БРЕСТСЬКОЇ МИРНОЇ УГОДИ МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА ЦЕНТРАЛЬНИМИ ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ
 8. І.В. Болотний
  ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
 9. С.Г. Братель
  ОЗНАКИ ЮРИСДИКЦІЙНИХ І НЕЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР
 10. М.Ф. Головченко
  ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРИ ЯК ОБ'ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 11. Т.О. Голоядова
  СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ПРИ ОТРИМАННІ КОШТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІД ЄС
 12. Т.А. Гусєва
  ГОСУДАРСТВЕННЬІЕ ЗАКУПКИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
 13. Л.Г. Давтян
  УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
 14. Н.М. Денисяк
  СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІАТУ
 15. Л.В. Діденко
  СУД ЯК ОСНОВНИЙ УЧАСНИК ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 16. Н.І. Долматова
  ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО СКЛАДУ МОСКОВІЇ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК
 17. С.С. Журило
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ПРИ УСИНОВЛЕННІ
 18. А.О. Згама
  ЩОДО ОПЕРАТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ У ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ
 19. К.С. Зінов’єв
  ПОНЯТТЯ ЛЮСТРАЦІЇ (ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ)
 20. О.В. Кравчук
  ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
 21. Ю.П. Ільїна
  СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 22. К.В. Калюга
  ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
 23. О.С. Кізлова
  КАТЕГОРІЇ «СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ» ТА «СУДОВА ПРАКТИКА» У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 24. О.С. Кужко
  КОНОСАМЕНТ ЯК ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ ВИДАЧІ ВАНТАЖУ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
 25. В.В. Ладиченко
  МІСЦЕ ПРАВА НА ПИТНУ ВОДУ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ
 26. А.В. Ляшук
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ТЕНДЕРНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ
 27. Р.М. Ляшук
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
 28. О.О. Мавед, О.Ю. Нетудихатка
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННІ ДІЇ ПРИ МЕДИЧНОМУ ВТРУЧАННІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
 29. И.А. Макаренко
  ПЕРСПЕКТИВИ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО
 30. Д.Г. Манько
  ДІЯ ПРАВА ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ ПРАВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
 31. Н.В. Неледва
  ПРИМИРЕННЯ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
 32. Л.О. Нікітіна, А. Васко
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДОХОДИ І ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ»
 33. Е.Н. Орінда
  РОЛЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЯМИ ТА ПАНДЕМІЯМИ ЯК ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ СУЧАСНОСТІ
 34. Н.А. Орловська
  ПРОБАЦІЯ ЯК НОВЕЛА ЗАПОБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ЩОДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОБАЦІЮ»)
 35. Г.Й. Пузанова
  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 36. О.І. Рогатюк
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДИСКУСІЇ ПРО СКЛАД ЗЛОЧИНУ
 37. К.С. Савченко
  РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 38. О.В. Сєрих
  КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН ТА УМОВ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ
 39. О.В. Сиротюк
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАОХОЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІЙ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
 40. Я.О. Тицька
  ФАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН
 41. Б.В. Фасій
  СПІВВІДНОШЕННЯ ТРУДОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 42. Н.В. Хендель
  ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НЕМІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
 43. Чан Бин Линь
  О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВА
 44. И.И. Шавров
  ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЬІХ ЦЕНЗОВ
 45. Г.Л. Шведова
  РОЛЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
 46. А.Ф. Шишман
  КИЕВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 1. Аллахвердиева Лала Захир кызы
  РОЛЬ ИННОВАЦИЙ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
 2. В.А. Апурина
  УЧЕТ ЗТНИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЬІХ ОТНОШЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
 3. С.С. Баранова, О.С. Ковтун
  САМООРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ СИСТЕМ: ДІАЛЕКТИКО-СИНЕРГЕТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
 4. С.В. Бобрышов
  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ КАЗАЧЬЕГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
 5. Ю.В. Бойко
  ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ МІСТА ЙОГО МЕШКАНЦЯМИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 6. Л.В. Быкасова, И.В. Степкина
  МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
 7. Т. Гаврилюк
  ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ЯК НАУКИ
 8. С.О. Глібова
  ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ІТАЛІЇ
 9. Ф. Головий
  «ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК» КАК ИСТИНА
 10. В.І. Головченко
  „НОВОРОСІЯ”: МІСТИФІКАЦІЇ Й РЕАЛІЇ
 11. Н. Горбатовская
  СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА
 12. О.В. Горицька
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАГАТОАСПЕКТНОЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
 13. В. Довбыш
  ПРОБЛЕМА ДЕТОРОЖДАЕМОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
 14. І.В. Дубровіна
  ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У СППО
 15. М. Іщенко
  ЖИТТЯ ЯК САМОПІЗНАННЯ (АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ Г. С. СКОВОРОДИ)
 16. О.Л. Комарова, О.В. Березінська
  АНАЛІЗ ЯК ФУНКЦІЯ МОНІТОРИНГУ
 17. М.Д. Корноухов
  МУЗИКАЛЬНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ИЗУЧЕНИЯ НОТНОГО ТЕКСТА УЧАЩИМИСЯ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗИКАЛЬНИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
 18. К. Коробина
  СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНИХ СЕТЕЙ
 19. М.А. Кравчик
  РОЛЬ «ТЕСПЖ» В СИСТЕМЕ АНТИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 20. Н. Крыжановский
  ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ В АРХАИЧЕСКИХ ГЛУБИНАХ ПСИХИКИ
 21. И.Я. Левяш
  КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ФИЛОСОФИИ В УКРАИНЕ
 22. Y.I. Madinova
  RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL ADAPTABILITY OF THE PERSON FROM THE SOCIAL AND PHYSIOLOGICAL POINTS OF VIEW
 23. Р.М. Максат, Н. Болатуль
  ОТНОШЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ К УКРАИНСКИМ СОБИТИЯМ
 24. Г.І. Мінгазутдінова
  СТРУКТУРА ІНТЕРЕСІВ США В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТ
 25. Г.И. Михайлова
  НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ
 26. Ю. Назо
  АРХАИЧЕСКИЕ МИФИ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ОБЩЕСТВА
 27. В.М. Олексенко
  НОВИЙ ВИД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 28. Л.О. Панкова
  МОДЕЛІ СИНТЕЗУ ПАРАДИГМ У ПІЗНАННІ СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ
 29. Н.А. Понікаровська
  ДО ПИТАНЬ ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ГОЛОСІНЬ
 30. О.В. Пурцхванидзе
  РЕАЛЬНОСТЬ СМЕРТИ В РЕАЛЬНОСТИ МЕДИА
 31. Е. Разумова
  РИСОВАНИЕ С ФОТОГРАФИИ - БЕССМЬІСЛЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ ИЛИ «ВЬІНУЖДЕННОСТЬ» ВЕКА?
 32. И.В. Рудакова
  ТРАДИЦИЯ КАК ОСНОВА КОНСТИТУИРОВАНИЯ НАЦИИ
 33. Н.Я. Сайгушев
  РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧ
 34. Л.М. Сафонік
  КРИЗОВИЙ СТАН СУЧАСНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ЯК НАСЛІДОК ДИСКУРСУ ЕТНОЦЕНТРИЧНОГО ДОМІНУВАННЯ ТА НАВ’ЯЗУВАННЯ СМИСЛІВ
 35. Н.І. Серебряннікова
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
 36. Т.М. Смирнова
  ТЕАТР ПРИ ЛЕНИНГРАДСКОМ УКРАИНСКОМ ДОМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ (1926 - 1927 гг.)
 37. Д. Смолінська
  ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТОВИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
 38. А. Смоляр
  ФИЛОСОФИЯ КАК ИСКУССТВО
 39. А.В. Сопов
  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЬТ ПЕРВОГО ГУМАНИСТА ИТАЛИИ. ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА
 40. О.О. Сусська
  КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ МЕДІАОСВІТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ МЕДІАВПЛИВУ
 41. К. Теребун
  ПРАВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
 42. Е. Чечелева
  СООТНОШЕНИЕ ИДЕЙ ВСЕМОГУЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЯ И РЕСПУБЛИКАНСТВА В ТРУДАХ Н.МАКИАВЕЛЛИ «ГОСУДАРЬ» И «РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТИТА ЛИВИЯ»
 43. Г.Х. Яворская, Г.С. Рувинский
  ВОЛЕИЗЬЯВЛЕНИЕ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

РОЗДІЛ 3. ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. Aizhan Aikenova
  INNОVАTION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES
 2. К. Багдасарян
  ПОНЯТТЯ ІНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОПИСУ ЯК ТЕКСТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ
 3. I. Boruszkowska
  А РОSSESED, A HYSTERIC, A SEER – FEMALE CHARACTERS IN PLAYS OF LRSYA UKRAINKA, INSANITY ON MARGINS OF DISCOURSE OF DIFFERENCE
 4. С.Ш. Калыгулова, Р.Ж. Сагындыкова
  ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ПРИДАТОЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ КИРГИЗСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНИХ СООТВЕТСТВИЙ С ПОЗИЦИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ
 5. И.Н. Коваленко
  ПРОБЛЕМИ ПРАГМАТИКИ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ НОРМИ НАУЧНОГО ТЕКСТА
 6. Ю.Е. Кольцова
  СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НЕМЕЦКОЯЗИЧНОЙ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМИ
 7. А.В. Кощова
  ТЕСТ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ У ВИВЧЕННІ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
 8. Кseniia Kugai
  МАIN METHODOS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
 9. С.И. Кучерова, М.А. Федорова
  ЗНАЧЕНИЕ ЗЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДИЙНИХ КОМПЛЕКСОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗИКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗИКОВИХ ВУЗОВ
 10. Т.О. Масловська
  КАЗКИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
 11. В.И. Рыжих
  ТРЕХБУКВЕННИЙ КОРЕНЬ В АРАБСКОМ И ДРУГИХ СЕМИТСКИХ ЯЗыКАХ
 12. С.К. Суслопарова
  ОНОМАСТИКА ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА
 13. Ludmila Talanova
  SPEECH CULTURE IN ITS PRACTICAL ASPECT
 14. Аnastasia Tatenkova
  OFFICIAL BUSINESS DOCUMENT AND IT`S CHARACTERISTIC
 15. І.І. Телев’як
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 16. Н.Ю. Тодорова
  КОГНІТИВНА ПАРАДИГМА В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
 17. Б.Д. Тургунбаева
  СОЧЕТАЕМОСТЬ И ВАЛЕНТНОСТЬ ГЛАГОЛА В ГЛАГОЛЬНИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ В КИРГИЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗИКАХ
 18. Н.М. Шкворченко
  СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС
 19. Маrina Yurchenko
  ТHE REALITIES AND THE PROBLEM OF ITS TRANSLATION