Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. А. В. Білобородова
  ОКРЕМІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 2. О. Є. Блащук
  ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДІАЦІЇ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
 3. К. І. Гончарук
  БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 4. В. В. Калівошко
  ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В КОНТЕКСТІ СТ. 299 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 5. В. В. Карпенко
  ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
 6. К. С. Кукшина
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ
 7. Литвяк В. В.
  МОДЕЛІ МЕДІАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 8. В. К. Міхрін
  ІНСТИТУТ РЕКВІЗИЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 9. Г. В. Савельєва
  КОНСТИТУЦІЯ США – ВИДАТНИЙ ПАМ’ЯТНИК ПРАВА. РОЛЬ КОНСТИТУЦІЇ США У РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
 10. О. В. Сметанюк
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ НЕДІЙСНОСТІ ТА НІКЧЕМНОСТІ ПРАВОЧИНУ
 11. А. А. Успенская
  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАКАЗАНИЯ И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
 12. Г. Ю. Фурик
  ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО
 13. О. А. Хомич
  ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БАТЬКІВ ЩОДО УТРИМАННЯ ДІТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ПРИМУСОВОГО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ БОРЖНИКА
 14. О. О. Хомутовська
  МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ОГЛЯД
 15. О. О. Чепель
  ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
 16. М. Б. Червона
  ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
 17. Є. О. Шевченко
  ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ З КРАЇНАМИ АНТАНТИ
 18. К. М. Шевчук
  ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ОГЛЯД

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Ю. І. Білоус
  ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 2. А. Д. Галімон
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 3. Н. А. Гармай
  СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
 4. А. П. Демченко
  РОЗРОБКА СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
 5. А. О. Дідух, Н. П. Базалійська
  СУЧАСНІ СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 6. Л. І. Ковальчук
  СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ
 7. А. М. Криштопа, С. М. Науменко
  ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРТЕКСТИЛЬ»
 8. А. В. , Кубанцева Е. Н. Жарова
  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
 9. О. С. Куклішина
  АНАЛІЗ ЗМІН У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
 10. А. С. Ложешник
  ОРЕНДА ЗЕМЛІ В СТАРШИНСЬКИХ МАЄТНОСТЯХ
 11. А. В. Мануілова
  ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 12. Є. В. Мартиненко
  ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ ТА ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «АЗОКМ»
 13. А. С. М’ярковська, С. О. Терехов, Т. М. Мараховська
  ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 14. Е. А. Рудко, Л. В. Карпик
  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В БЕЛАРУСИ
 15. М. А. Сергієнко
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСУВАННЯ СТРАХОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «УАСК АСКА»
 16. К. С. Спиридонова
  СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
 17. Т. А. Григор’єва, К. Г. Тиргало
  ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ
 18. О. П Крупський. , Т. С. Ткаченко
  ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ
 19. А. С. Федоров, А. А. Федоров
  ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ
 20. К. О. Федорченко
  УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НП (С) БО № 1
 21. В. С. Швиденко
  ПОРІВНЯЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ США ТА КИТАЮ

РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1. В. М. Запека
  ЗАГАЛЬНА СХЕМА МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДИНАМІЧНОЇ ГРИ
 2. С. Ю. Кадученко
  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ СЕРВІСІВ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
 3. Д. Ю. Лучкін, Т. Б. Шатовська
  МЕТРИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО КОДУ
 4. Г. С. Павловська, Ю. О. Олійник
  ФОРМАЛЬНИЙ АПАРАТ ОПИСУ СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИМОГ НА ОСНОВІ МОВИ UML
 5. В. В. Семерков
  ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРИМЕРНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ СЛОВ

РОЗДІЛ 4. МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. Э. А. Атабалаева
  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ С ПОЗИЦИИ РЕФЛЕКСОДИАГНОСТИКИ И ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
 2. О. В. Бакун, Овчарук С. О., В. В. Гринчук, Д. О. Мельничук, В. Б. Маковський
  КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІПОФІЗАРНИХ ГОРМОНІВ В КРОВІ ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
 3. М. В. Великий, С. В. Красножон
  НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
 4. І. С. Гунчак, О. В. Лазюк, І. А. Профончик
  ПРОФІЛАКТИКА СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА МАТКОВИХ ТРУБАХ
 5. О. Б. Яременко, Л. Б. Петелицька, Г. О. Юр’єва
  ДИСОЦІАЦІЯ МІЖ АКТИВНІСТЮ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКУ ТА СИРОВАТКОВИМ РІВНЕМ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА
 6. Н. С. Синькевич, Е. И. Козлова
  ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ. ДИАГНОСТИКА. ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИИ: ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ

РОЗДІЛ 5. ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. Р. М. Байба
  РОЛЬ ЕПІТЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ АВТОРСЬКОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ПРОЗІ ДЖ. ФАУЛЗА
 2. Л. М. Березянська
  ПЕРЕКЛАДАЧ ЯК ПРОМІЖНА ЛАНКА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ
 3. Ю. П. Верескля
  LANGUAGE LEARNING AND BILINGUALISM IN THE NEUROSCIENTIFIC CONTEXT
 4. О. В. Данильченко
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧНОГО ТА АСОЦІАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ВАЛЮТА»
 5. О. О. Дідич
  GENDER PECULIARITIS OF SPEECH (ON THE BASIS OF JAPANESE LANGUAGE)
 6. В. С. Єфимищ
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕМІНІННОЇ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 7. В. Г. Житченко
  ЗВУКОВІ ЕФЕКТИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЛІНИ КОСТЕНКО
 8. І. С. Загатнюк, Л. А. Бербека
  МОВНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЇ БІЛІНГВІЗМУ: ПОНЯТТЯ МОВНОЇ СТІЙКОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
 9. О. І. Земко
  PECULIARITIES OF JAPANESE LANGUAGE: DIFFICULTIES IN PROCESS OF TRANSLATING INTO ENGLISH
 10. А. В. Клочкова
  ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ КАНЦЛЕРА ФРН ГЕЛЬМУТА КОЛЯ: ТАКТИКО-СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ
 11. А. Є. Курильова
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ (НА ПРИКЛАДІ СТАТТІ «UNIONS SAVE DEAL ON FAIR TREATMENT» ІЗ ГАЗЕТИ «TELEGRAPH»)
 12. Т. О. Липовецька
  ФОРМАЛЬНА НЕГАТИВАЦІЯ У ГАЛУЗЕВОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 13. Я. С. Лысенко
  КОМПЕНСАЦИЯ КАК ПРИЕМ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО КАЛАМБУРА НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ Л. КЭРРОЛЛА «ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND»)
 14. А. С. Лисовецкая
  СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ВЕРБАЛИЗУЮЩИХ КОНЦЕПТ DEATH В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 15. Н. С. Масюк
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
 16. А. І. Меодушевська
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ ТВОРЧОГО ТИПУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПИСЕМНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
 17. О. В. Духні, Т. С. Михайлик, Н. О. Оринич
  МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСИСТА
 18. Г. Г. Орлова
  СУТНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРИЙОМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
 19. А. О. Перетятько
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПЕРЕКЛАДУ КОЛЬОРОНАЗВ У ТВОРАХ М. КОЦЮБИНСЬКОГО
 20. А. Ю. Прокопова
  ЗВЕРТАННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РОДИННОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ЛЮКО ДАШВАР)
 21. Д. С. Сембрат
  КОНЦЕПТ «ЖІНОЧА КРАСА» В АКСІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
 22. Л. В. Тимощук
  СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ
 23. Н. Р. Яременко
  ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ У ПЕРЕДАЧІ ЕМОЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЗІ ТОМАСА ГАРДІ

РОЗДІЛ 6. ФІЛОСОФІЯ, ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ

 1. О. О. Ангелова
  ВПЛИВ КОЛЬОРУ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ НА ПРОДАЖ ТОВАРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 2. К. А. Волошко
  ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ РИС ЯПОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ТВОРЧОСТІ ЯСУНАРІ КАВАБАТА
 3. А. О. Гуйда
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗВОРОТИ КОНФУЦІАНСЬКОЇ ДОКТРИНИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ
 4. Ю. М. Гульчак
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
 5. Г. О. Давид
  ПОЛЕМІКА ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ РОСІЇ ЩОДО НАСЛІДКІВ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1877-1878 РР.
 6. К. В. Костючок
  ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 7. К. І. Лавська
  ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В РОКИ ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ» (1953-1964 РР.)
 8. Ю. Р. Остроушко
  ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ І БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІН. ХVІІІ – ПОЧ. ХХ СТ.): АНАЛІЗ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 9. О. В. Павлів
  УЧАСТЬ ПРОВІДНИХ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ РСР В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РР. ТА ЇХ БЕЗПОСЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОГИ СРСР В БОРОТЬБІ З НІМЕЦЬКИМ ФАШИЗМОМ
 10. А. В. Редько
  РОЛЬ МОВНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМУВАННІ АКСІОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
 11. С. А. Федоренко
  НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЇ» У 5-9 КЛАСАХ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
 12. Р. С. Юхимець
  ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ У СВІТІ