Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. А. Ф. Крижановський
  КОСМОДІЦЕЯ ПРАВОПОРЯДКУ: ЗРІЗ ІСТОРІОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
 2. В. Д. Берназ
  НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СЛЕДОВАТЕЛЯ
 3. Н. В. Атаманова
  ПРАВОВИЙ ПРОСТІР ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА ЯК ФЕНОМЕН ТВОРЕННЯ ЙОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
 4. Ю. О. Баранова
  ПОДІБНОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ЯК ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОРІВНЯННЯ ПРАВОВИХ ОБ’ЄКТІВ
 5. А. В. Басов
  ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ РІЗНОЇ ГЕНЕЗИ
 6. О. І. Белова
  ПРОБЛЕМА ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ В ЄС – ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ
 7. А. А. Березовський
  СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИННІСТЬ: ОПИС ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОБЛЕМИ
 8. О. К. Галицкая
  СПОСОБЫ ПРЕСТУПНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД
 9. Т. О. Голоядова
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
 10. К. В. Громовенко
  ОСТ-ИНДСКИЕ КОМПАНИИ КАК ПРООБРАЗ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ
 11. Д. Ю. Дворніченко
  ТУРЕЦЬКИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ГРЕЦІЇ
 12. Н. М. Денисяк
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ В СУЧАСНІЙ ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ
 13. Л. В. Діденко
  СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 14. V. Dronov
  SPECIAL RULES FOR FOREIGN NUCLEAR-POWERED SHIPS AND SHIPS CARRYING NUCLEAR OR OTHER INHERENTLY DANGEROUS OR NOXIOUS SUBSTANCES
 15. С. С. Журило
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
 16. А. О. Згама
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ НОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО, ЦИВІЛЬНОГО Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСІВ ІЗ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ АКТІВ
 17. Ю. П. Ільїна
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ , ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИЗНАЧЕН НІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НОТАРІУСА В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СНД
 18. О. О. Квасніцька
  РЕГУЛЯТИВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ МІЖНАРОДНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
 19. О. С. Кізлова
  КАТЕГОРІЯ «ДОГОВІР» У РИМСЬКОМУ ПРАВІ
 20. С. І. Клім
  МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ МОЛОДЯТ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
 21. М. М. Колюка
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО -ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 22. Ю. В. Кондратенко
  ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ
 23. В. Д. Костина
  К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПРАВОВОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
 24. Н. І. Костова
  ПРОГАЛИНИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 25. О. С. Кужко
  СТОРОНИ У ДОГОВОРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ
 26. Д. Г. Манько
  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ В АСПЕКТІ ДІАЛОГУ ПРАВОВИХ КУЛЬТУР
 27. Ю. А. Мараховская
  СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 28. Г. В. Озернюк
  ЗАРОДЖЕННЯ СТРАХОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 29. А. М. Притула
  ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ НАКАЗУ № 931 ВІД 14.11.2012 РОКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 30. О. С. Саінчин
  АМНІСТІЯ «ЗЛОДІЇВ В ЗАКОНІ» У ГРУЗІЇ ЯК МОЖЛИВИЙ ДЕСТАБІЛІЗАЦІОННИЙ ФАКТОР КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В УКРАЇНІ
 31. О. В. Сєрих
  ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ КОДЕКСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ
 32. Л. Е.Стрельцов
  К ВОПРОСУ О ГАРМОНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
 33. Ж. В. Тоница
  ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФЕРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ
 34. Л. А. Цвигун
  ЗНАЧЕНИЕ ТОЛКОВАНИЯ СУДА ЕС В РАМКАХ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОСОЮЗА
 35. Р. Е. Эннан
  ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ КОНВЕНЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 1. В. В. Вишнев О. Н. Калиниченко
  СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
 2. В. В. Жимолостнова
  РАЙМОНД ЛОУИ – ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ
 3. І. П. Задерейчук
  РОЗВИТОК ВИНОРОБСТВА В НІМЦІВ КРИМУ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 4. М. О. Кравчик
  ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
 5. Т. О. Крижановська
  ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ ЯК ТЕМА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ДУМКИ
 6. Э. И. Мартынюк, Е. Э. Никитченко
  РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТОВЫХ ДЕЯНИЙ КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
 7. Л. О. Панкова
  ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЛИЯНИЯ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
 8. Т. В. Перепелиця
  ДІАЛЕКТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ І ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ
 9. В. Г. Пищемуха
  UNE ID ÉE FIXE ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
 10. Н. В. Сажієнко
  РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНИХ БЮРО ВООЗ В МІЖНАРОДНО‑ПРАВОВОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 11. Н. В. Чудина
  СМЕНА ШКАЛЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ КАК ФАКТОР РОСТА ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ
 12. Г. Х. Яворська
  ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

 1. О. А. Авласенко
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
 2. Р. І. Вішліна
  ЦІНОВІ ЗНИЖКИ ЯК МЕТОД СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
 3. Л. І. Гладченко
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПЕРВИННОГО СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 4. О. М. Головченко, Г. М. Глушко
  ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
 5. Б. Б. Заїнчковський
  ГОЛОВНА ПЕРЕШКОДА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
 6. А. В. Кобилянська
  ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ «ЕКОНОМІЧНОГО ЦЕНТРА» СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 7. И. Н. Коваленко, Н. П. Коваленко
  СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕСТРОЙКИ 1985-1991 гг . С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
 8. Н. А. Лебедева
  ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ
 9. О. А. Мартинюк
  ФОРМУВАННЯ КАРТИ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ПІДПРИЄМСТВА
 10. О. М. Назарук
  ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ
 11. О. А. Степаненко
  ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИПЛАТ ПРИ НАДАННІ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
 12. І. М. Стулова
  ЕКОЛОГО -ЕКОНОМІЧН Е УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ : СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. С. В. Алтухова
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ KATZE/КІШКА У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 2. А. О. Велика
  МОВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
 3. Ю. Е. Кольцова
  МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ПАРОНИМИЯ НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ
 4. М. Г. Кулик
  РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 5. О. А. Мартынюк
  О СТАТУСЕ И ФУНКЦИЯХ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ СТРУКТУР
 6. Т. О. Масловська
  РИСИ МІФОЛОГІЗМУ У ПОЕЗІЯХ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
 7. Л. И. Морошану (Демьянова)
  РЕФЛЕКСЫ ДРЕВНЕРУССКОГО Ѣ (ЯТЬ) В СТАРООБРЯДЧЕСКОМ ГОВОРЕ С. ЛИПОВЕНЬ / СОКОЛИ́НЦЫ (СУЧАВСКИЙ ОКРУГ, РУМЫНИЯ)
 8. В. И. Рыжих
  ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО В АРАБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
 9. Л. Д. Русаков
  ЧЕРТЫ МЕТАПРОЗЫ В ПОВЕСТИ Э. РЯЗАНОВА «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
 10. І. Ю. Стрельникова, О. І. Ярмолович
  МІСЦЕ КРАЇНОЗНАВСТВА В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 11. І. В. Ступак
  КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМУ МОТИВАЦІЇ ПОХІДНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ
 12. C. К. Суслопарова
  ДОШЛЮБНЕ СПІЛКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В МЕЖАХ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ «БУРЛАЧКА» І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО)
 13. Н. Ю. Тодорова
  ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ІМПЛІЦИТНОГО СПОСОБУ ЗОБРАЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Е. ПО)

РОЗДІЛ 5. КОМП ’ЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1. В. Г. Головань, В. В. Сергєєв, В. Н. Герасимов
  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 2. О. П. Грунтов
  ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ КОМПЬЮТЕРОВ
 3. В. И. Гура, Я. В. Гуревский, Д. А. Коперсак
  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ
 4. Ю. П. Красный, А. Б. Козин, О. Б. Папковская
  МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИЗГИБА ПЛАСТИН НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ
 5. С. А. Михайлов
  МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДІОТЕХНОЛОГІЇ МНОЖИННИХ АНТЕН З ОРТОГОНАЛЬНИМ ЧАСТОТНИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ
 6. А. В. Сергиенко
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОМЕХОЗАЩИТЫ С НЕЛИНЕЙНЫМИ ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ В ПРИЁМНЫХ КАНАЛА

РОЗДІЛ 6. МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. В. А. Бачериков
  2-ГИДРОКСИЭТИЛМЕТАКРИЛАТ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО ОСНОВЕ В МЕДИЦИНЕ
 2. А. В. Висловух
  АКТУАЛЬНЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
 3. О. Г. Калиберда
  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
 4. В. А. Малиновский
  БИОМАРКЕРЫ МЕЛАНОМЫ
 5. Г. П. Пеклина
  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ
 6. В. Й. Тещук, В. В. Тещук
  ДОСВІД ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ, КОТРІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ