Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. Н.В. Аніщук
  РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ ПАРТНЕРСТВ ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ ШЛЮБУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
 2. О.К. Галицька
  СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРІВ
 3. Н.І. Долматова, Н.В. Атаманова
  АНАЛІЗ «КНИГИ СТАТУТІВ ТА ІНШІ ПРАВА МАЛОРОСІЙСЬКІ» 1764 РОКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОДИФІКАЦІЇ ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ
 4. Н.М. Крестовська
  РЕФОРМАЦІЯ ЦЕРКВИ ТА РЕФОРМА ПРАВА (ДО 500-РІЧЧЯ ВІТТЕНБЕРЗЬКИХ ТЕЗ МАРТИНА ЛЮТЕРА)
 5. О.О. Мавед
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ
 6. Д.Г. Манько
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОГО АЛГОРИТМУ
 7. Н.В. Неледва
  ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ
 8. О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк
  ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПСИХОДІАГНОСТИКИ НАДІЙНОСТІ ВОДІЇВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ
 9. О.О. Подобний
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕГЛАСНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
 10. Є.Л. Стрельцов
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
 11. Я.О. Тицька, Н.Б. Арабаджи
  ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Л.І. Гладченко, Н.В. Гуманенко
  ДІАЛЕКТИКА МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
 2. О.Г. Каліберда
  СПОРТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1. А.Н. Красовский, О.А. Суслова
  ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛЁТА ДРОНА-КВАДРОКОПТЕРА ДО ЦЕЛИ И ОБРАТНО

РОЗДІЛ 4 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. Н.Г. Антипов, Е.В. Купченко
  СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕВАШОВ
 2. О.В. Гладкий, В.С. Килівник
  ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ
 3. Н.О. Іванченко
  КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАШЛЮКУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 4. О.Б. Кобзар, С.В. Дорошенко, М.М. Левон, М.В. Пархоменко, К.О. Прокопець, Т.Т. Хворостяна
  ДИДАКТИЧНА РОЛЬ ЛЕКЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ
 5. В.А. Малиновский, М.И. Чанева
  ПОЛИКОМПОНЕНТНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
 6. Е.Л. Маркіна, С.В. Мокієнко
  ФАРМАЦІЯ УКРАЇНИ. СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 7. О.П. Романчук, О.В. Гузій
  ТЕСТИ З КЕРОВАНИМ ДИХАННЯМ В ОЦІНЦІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ПАРАМЕТРІВ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНІВ
 8. В.Й. Тещук
  ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗІСТАВЛЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
 9. В.Й. Тещук, В.В. Тещук
  ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕОТОНУ В КОМПЛЕКСІ З ГІПЕРБАРИЧНОЮ ОКСИГЕНАЦІЄЮ ПРИ ЛІКУВАННІ ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ
 10. В.Й. Тещук, Н.В. Тещук
  СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ХВОРИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ВЕГЕТАТИВНО-СУДИННОЮ НЕВРІВНОВАЖЕНІСТЮ
 11. Г.Х. Яворська, Д.М. Сенишин
  ПРОФЕСІОГЕНЕЗ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

РОЗДІЛ 5 ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. Н.М. Гаврилюк
  МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НАВЧАННЯ В СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 2. О.А. Дерев’янко
  СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ ДЕБІТИВНОСТІ
 3. N. Zhorniak
  THE STYLISTIC ROLE OF PARAGRAPH IN ARTISTIC PROSE (ON THE EXAMPLE OF SINCLAIR LEWIS’S “BABBIT”)
 4. Abay Kairzhanov, Aigerim Boldrikova
  MILLENNIUMS AROUND THE BLACK SEA (TURKISMS IN ISLAND DIALECTS AND ETHNIC TAMGAS)
 5. О.В. Кміть
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ
 6. К.В. Коротич
  ЗМІНИ В КОНЦЕПТІ РОДИНА ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧОЇ ПРЕСИ Й ЛІТЕРАТУРИ)
 7. Ю.Г. Косенко
  ІГРОВІ ВПРАВИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРИЙОМ
 8. Kh.V. Kudrynska
  THE ANALYSIS OF THE USAGE OF JARGON WORDS IN THE NOVEL BY ANTHONY BURGESS “A CLOCKWORK ORANGE” AND ITS UKRAINIAN TRANSLATION DONE BY OLEKSANDR BUTSENKO
 9. С.О. Мірошник
  КОМПОРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ІСПАНІЇ
 10. І.Г. Мірошниченко
  ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ СТИСЛОГО ТЕКСТУ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ
 11. Л.І. Морошану
  ІТАЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ СФЕРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
 12. В.И. Рыжих
  ИСТОРИЯ И ОСОБЫЕ СВОЙСТВА АРАБСКОГО ЯЗЫКА
 13. Л.В. Романюк, Т.В. Русановська
  КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ
  НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 14. О.Е. Синявская
  ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ГРАФИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ
 15. О.О. Смольницька
  ШОТЛАНДСЬКО-АНГЛІЙСЬКА ЛІНГВОМІФОЛОГІЧНА КАРТИНА СВІТУ: ВИБРАНІ БАЛАДИ РОБЕРТА БЕРНСА І ДЖОНА КІТСА У ЗІСТАВЛЕННІ З КЕЛЬТСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ

РОЗДІЛ 6 ФІЛОСОФІЯ, ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. Н.В. Венцель
  ЕКОНОМІЧНА ВІДСТАЛІСТЬ ЯК АТРИБУТИВНА ОЗНАКА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ КРИЗИ СУЧАСНОСТІ
 2. К.В. Джеджера, К.І. Молчанович
  КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА
 3. Н.Ф. Крыжановский
  CИСТЕМА ВЛЕЧЕНИЙ И СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ
 4. С.Г. Літовка-Деменіна
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 5. Я.В. Лупій
  ОДЕСЬКА ШЕВЧЕНКІАНА «ЗОЛОТОГО ПЕРІОДУ» УКРАЇНСЬКОГО КІНО
 6. Т.О. Масловська
  ІДІОСТИЛЬ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА В АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМУ ВИМІРІ
 7. С.С. Солодовник
  ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ХУДОЖНИКА И ПЕДАГОГА СЕРГЕЯ СОЛОДОВНИКА
 8. К.М. Стрюк
  ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ
 9. Л.С. Тріфаніна
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
 10. О.В. Уваркіна, К.М. Уваркіна
  ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД СТУДЕНТСТВА
 11. В.Г. Ціватий
  ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТА ДИПЛОМАТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЄВРОПИ (XVI – XXI СТОЛІТТЯ): ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА