Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. М. Головченко
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
 2. А. Завітаєва
  СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ У КРИМІНАЛІСТИЦІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
 3. О. Коломоєць
  ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
 4. А. Потапова
  ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ ТА В АНГЛІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФІЯ, ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ

 1. Д. Богданова
  КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 РОКУ: ОСНОВНІ ПРАВОВІ І ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 2. О. Борисенко
  ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ЯЗИЧНИЦТВА ТА ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
 3. В. Гаврилов
  ФИЛОСОФИЯ ЭКОЛОГИИ: ПРОБЛЕМА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
 4. К. Гайворонский
  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
 5. Е. Грезина
  ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ
 6. О. Грезіна
  СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ МОНАСТИР – ВИДАТНА ПАМ’ЯТКА ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
 7. Е. Густая
  СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ЭМПИРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
 8. О. Густа
  УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 9. К. Євтушенко
  ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ
 10. И. Жила
  БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ
 11. Е. Князев
  МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
 12. К. Коробина
  ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА: ЕДИНСТВО МЫСЛИ, СЛОВА И ДЕЛА
 13. Н. Крыжановский
  ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
 14. Л. Лапатан
  СИМВОЛІКА КОЛЯДОК
 15. А. Марченко
  МОЛОДАЯ СЕМЬЯ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 16. А. Марченко
  ОБРАЗ «СТАРШЕГО БРАТА» В РОМАНЕ ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984»
 17. Е. Налиткина
  ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА В ПРОТЕСТАНТСКИХ ШКОЛАХ В XIV-XVII ВВ.
 18. Д. Некрасова
  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛИТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ОБЩЕСТВ
 19. К. Новікова
  ПРИРОДНИЙ ХАРАКТЕР СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ МІФУ ПРО ТОПОЛЮ)
 20. В. Павлишина
  ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В АРХАИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ
 21. А. Пестов
  ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ
 22. Н. Разинкин
  РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
 23. К. Рябоконь
  ПРОБЛЕМА БЫТИЯ У М. ХАЙДЕГГЕРА
 24. В. Снитникова
  ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
 25. К. Щербіна
  МІФИ СТАРОДРЕВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

 1. О. Агафонова
  ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 2. И. Бабий
  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В РАЗРАБОТКЕ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 3. О. Бєлєнко
  ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОБГРУНТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 4. О. Бєлєнко
  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 5. А. Блохіна
  СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «БІЗНЕС-АНГЕЛА» ТА ЇХ РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 6. А. Вовченко
  РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В УКРАИНЕ
 7. К. Вовченко
  ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ
 8. О. Глинська
  ЗАСТОСУВАННЯ КІС У ЛОГІСТИЦІ
 9. О. Дiмова
  СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ
 10. О. Конуп
  ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
 11. С. Косецька
  ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЕНЧМАРКІНГУ В СУЧАСНІЙ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 12. Д. Крицький
  МОДЕЛІ СУЧАСНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 13. И. Кульчаковская
  РОЛЬ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 14. Ю. Михайлова
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
 15. О. ОМЕЛЬЧУК
  ВПЛИВ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
 16. А. Петрова
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
 17. А. Подаров
  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
 18. Я. Позняк
  ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
 19. О. Порохова
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
 20. В. Снитникова
  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В УКРАИНЕ, ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕГО ВЗЫМАНИЯ
 21. І. Степанова
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
 22. Н. Тарасова
  СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 23. О. Шишкіна
  ТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДІНГУ ТЕРИТОРІЙ
 24. О. Шишковская
  ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ СУЩНОСТЬ
 25. Н. Лебедева, К. Шкапова, А. Макарова
  ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ УКРАИНЫ
 26. І. Щитко
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ

РОЗДІЛ 4. ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. Е. Говорова
  ГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО И ПОНЯТИЕ «БОГ»
 2. Н. Горбик
  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
 3. С. Катрич
  ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО В АНГЛИЙСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
 4. О. Мартынюк, Д. Дунаевская
  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ДИСТОПИИ
 5. О. Мартынюк, С. Лёгкая
  ОБРАЩЕНИЕ КАК СРЕДСТВО НОМИНАЦИИ
 6. О. Мартынюк, В. Логан
  ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КАТЕГОРИИ РОДА ПРИ ПЕРЕВОДЕ СКАЗОК
 7. О. Мартынюк, Ю. Разнотовская
  РЕАЛИИ В РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» И ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 8. Е. Образцова, А. Бурлака
  КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ-РЕАЛИЙ В РОМАНЕ Т. КАПОТЕ «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
 9. Е. Образцова, А. Иовчева
  ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДИМОСТИ КАЛАМБУРА (ИГРЫ СЛОВ)
 10. Е. Образцова, И. Степанюк
  АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЭЛЕМЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА
 11. А. Степанцова
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАДОКСА КАК ЛИТЕРАТУРНОГО ПРИЕМА
 12. А. Ткач
  КАУЗАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ
 13. А. Шевченко
  УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕРУНДИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЯХ
 14. Д. Шумакова
  ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
 15. Б. Яковлєв
  КРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ У НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

РОЗДІЛ 5. МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. М. Деревенська, В. Морозова, О. Бондар, Л. Дробик
  ІМУНОМОДУЛЯТОРИ В СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ
 2. Ю. Морозюк, О. Шестакова, І. Хуторнова, К. Меньшикова
  ОСОБЛИВОСТІ КАНДИДОЗУ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК РОТУ ТА ШКІРИ З НАЯВНІСТЮ ЛЕВУРИДІВ
 3. О. Ошовська, О. Кавдерко, К. Орлова, Т. Калова
  ХРОНОТЕРАПІЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ
 4. О. Степанова, А. Селеверстова, О. Розумна, Т. Грибовська
  ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ДЕМОДЕКОЗІВ
 5. В. Тещук, Н. Тещук
  ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
 6. В. Новосядлий, Т. Лунько, А. Гайдоржи, Л. Філатова
  АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА В СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ