Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. А. Ф. Крыжановский
  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПРАВА НА СЛУЖБЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
 2. В. В. Андрієнко
  Цивільно-правова відповідальність та відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки
 3. Н. Б. Арабаджи
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДИ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
 4. Н. В. Атаманова
  РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА ДЛЯ УКРАЇНИ
 5. В. Д. Берназ
  ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В УКРАИНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
 6. О. К. Галицкая
  НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ
 7. Н. М. Денисяк
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ НОТАРІУСІВ УКРАЇНИ
 8. С. С. Журило
  ДО ПИТАННЯ ПРО НАСЛІДКИ РОЗГОЛОШЕННЯ ТАЄМНИЦІ УСИНОВЛЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 9. А. О. Згама
  ПРО ПРАВОВУ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ПИТАННІ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
 10. К. С. Зінов’єв
  ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЛЮСТРАЦІЇ В ПОЛЬЩІ (КРИТИЧНО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ)
 11. Ю. П. Ільїна
  ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ОСКАРЖЕННІ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
 12. А. В. Кирилюк
  ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
 13. Н. В. Неледва, А. А. Мороз
  ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 14. О. В. Прядко
  ПОНЯТТЯ ПІЛЬГИ ЯК ПРАВОВОГО СТИМУЛУ
 15. Г. Й. Пузанова
  ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 16. О. В. Сєрих
  РОТАЦІЯ КАДРІВ В МИТНИХ ОРГАНАХ У КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
 17. Я. О. Тицька
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН
 18. Ф. В. Шиманський
  ДО ПИТАННЯ ПРО СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ НОРМ НОВОГО КПК

РОЗДІЛ 2 ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 1. О. В. Горицька
  ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ НАУКОВОЇ ТА ТВОРЧОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
 2. М. О. Кравчик
  ІДЕЇ РАДИКАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
 3. Т. О. Крижановська
  ДИСКУРСИВНА ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 4. М. А. Черенкова
  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
 5. Г. Х. Яворська
  КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРАНТІВ У ВИШАХ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Е. П. Ананьев, Е. В. Гольмова
  КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЕЭС И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ
 2. Т. Н. Афонченкова
  АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ВЫХОДА СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
 3. Т. Н. Банасько
  ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
 4. Н. О. Ботвіна
  СУЧАСНИЙ СТАН БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 5. Л. І. Гладченко, Л. Іовчева
  СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ – ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
 6. Л. В. Гнилицька
  СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИ ПІДХОДИ І ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 7. О. М. Головченко
  ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
 8. Т. В. Деркач
  ИНФОРМАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
 9. К. С. Ємельянова
  ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
 10. О. Ф. Запорожець
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ
 11. О. О. Зеркіна
  УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ ФОРМ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
 12. А. В. Кобилянська
  СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 13. И. Н. Коваленко, Н. П. Коваленко
  КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
 14. Н. А. Лебедева
  ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭТАПНОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ (МНОГОВИДОВОЙ) ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И МОЩНОСТИ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
 15. Е. А. Мартынюк
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК
 16. О. А. Степаненко
  СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ
 17. К. В. Степанова
  МЕТОДИ ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕНЬ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 4 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1. Ю. П. Красный, А. Б. Козин, О. Б. Папковская
  РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ИЗГИБЕ

РОЗДІЛ 5 ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. Л. І. Алєксєєва, Т. В. Синьова
  РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 2. G. V. Bokareva
  ЕNGLISH GRAMMAR AS A MORE PURPOSEFUL AND MORE MOTIVATING FOCUS FOR CLASSROOM LEARNING
 3. А. Л. Варламова, О. І. Ярмолович
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ СТУДЕНТАМИ-МАГІСТРАМИ
 4. І. Є. Добровольська-Піпіч
  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СВІТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 5. Yu. Сoltsova
  МОВНИЙ ЗНАК В СПЕЦІАЛЬНІЙ ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІКИ
 6. Е. Л. Комарова
  ВУЗ: ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
 7. А. В. Кощова
  ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС У РОМАНАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
 8. А. Н. Леонтьев
  ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ «ХУДОЖНИК» ОСКАРА УАЙЛЬДА
 9. И. В. Малецкая, Е. В. Березинская
  НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
 10. Т. О. Масловська
  ІРОНІЯ ТА САРКАЗМ У ПОЕЗІЯХ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
 11. Л. И. Морошану (Демьянова)
  ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА В РУССКИХ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ГОВОРАХ ЮЖНОЙ БУКОВИНЫ
 12. О. П. Ноздрова
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 13. Е. М. Образцова, К. М. Михно
  РОЛЬ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Ф. С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «НОЧЬ НЕЖНА»)
 14. Л. В. Першина
  ТОЛЕРАНТНА ВЗАЄМОДІЯ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
 15. Рыжих В. И.
  ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ ПО ФОРМУЛАМ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
 16. А. С. Романюк
  ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
 17. Л. Г. Сливка
  ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
 18. О. В. Старостіна, О. В. Радюшин
  ЗНАЧУЩІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
 19. І. В. Ступак
  СЕМАНТИКА КАУЗАТИВНОСТІ
 20. C. К. Суслопарова
  СИТУАЦІЇ, КОЛІЗІЇ ТА КОНФЛІКТИ В ХУДОЖНІЙ СТРУКТУРІ ОПОВІДАННЯ «ФРАКІЙСЬКИЙ НОРОВ» ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
 21. Л. Г. Таланова
  МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ У СКЛАДІ ЙОГО БАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК
 22. О. Ю. Таланова
  ВТОРИЧНО-ПРЕДИКАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ТИП СЛОЖНЫХ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
 23. Н. Ю. Тодорова
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІДДАЛЕНОСТІ ОБ’ЄКТА (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
 24. М. Н. Харлан
  ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЛИЧНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
 25. Н. М. Шкворченко
  РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕНЦІЇ У ДІЛОВОМУ ДІАЛОЗІ ЗАЛЕЖНО ВІД ІЄРАРХІЧНИХ ВІДНОСИН КОМУНІКАНТІВ
 26. І. В. Яблонська-Юсик
  ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «СИНОНІМІЯ» У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

РОЗДІЛ 6 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. В. В. Вишнев, О. Н. Калиниченко
  ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ ПО ГИПОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
 2. О. Г. Калиберда
  ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА СПОРТСМЕНОВ
 3. В. А. Малиновский
  ВЫДЕЛЕНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ИЗ ЛИПОАСПИРАТОВ
 4. Г. П. Пеклина, В. А. Бочаров, В. В. Бочарова
  КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ
 5. Г. П. Пекліна, В. А. Бочаров, Л. П. Зубкова, О. Є. Романовський, М. Г. Антіпов, Н. В. Общіна, С. В. Мокиєнко, В. А. Малиновський, О. В. Олійник
  КОНЦЕПЦІЯ МОДУЛЯЦІЇ СИНАПТИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗАПАХІВ
 6. Г. П. Пекліна, В. А. Бочаров, В. О. Колоденко, О. Є.  Романовський, М. Г. Антіпов, Н. В. Общіна, С. В. Мокиєнко, В. А. Малиновський, О. В. Олійник, А. В. Висловух
  НОВІ ФОРМИ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ДО- ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ-КОСМЕТОЛОГІВ
 7. В. Й. Тещук, В. В. Тещук
  ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕРЕБРОКУРИНУ В КОМПЛЕКСІ З МАГНІТО-ЛАЗЕРНОЮ ТЕРАПІЄЮ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
 8. В. В. Тещук, В. И. Тещук
  КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ