Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

  1. О. І. Стеценко-Баранова
   ВАЖЛИВІ ЧИННИКИ ДО ПОДАЛЬШОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

  1. Л. Р. Кривда
   ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
  2. М. В. Логінова
   ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЯК ФАКТОРУ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ЗАГРОЗІ
  3. О. О. Нагорна
   ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ З ЛАВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  4. А. І. Остапенко
   ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ: «РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ»
  5. І. С. Пономаренко, А. М. Гуз
   МІЖНАРОДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
  6. В. С. Ржевська
   СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ЗА ПРАВОМ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

РОЗДІЛ 2 МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМІКА. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ТА ТУРИЗМ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  1. Д. О. Автенюк
   УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  2. Л. М. Жирак, О. Г. Мальована
   ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА ІНДУСТРІЯ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
  3. І. О. Корольов
   ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
  4. І. В. Стрелковська, Р. В. Золотухін, Т. І. Григор’єва
   ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В НИЗЬКОШВИДКІСНИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ
  5. І. В. Стрелковська, І. М. Соловська
   IPS-ПОЗИЦІОНУВАННЯ В МЕРЕЖАХ РАДІОДОСТУПУ WI-FI НА БАЗІ КОМПЛЕКСНИХ ПЛОСКИХ СПЛАЙНІВ

РОЗДІЛ 3 ФІЛОЛОГІЯ

  1. Л. О. Буцмай
   КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
  2. O. P. Venher
   THE COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF “WAR” AND THE USE OF MODAL VERBS AND THEIR SUBSTITUTES IN THE CONTEXT OF RUSSIAN AGGRESSION IN UKRAINE (BASED UPON FOREIGN NEWSPAPER ARTICLES)
  3. P. O. Haieva
   FORMATION OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN TEACHING READING ENGLISH-LANGUAGE PUBLICISTIC TEXTS
  4. О. A. Zhaboruke, I. A. Zhaboruke
   THE NOUN, THE SUBJECT, THE OBJECT (SPECIFICITY OF INTERRELATIONS)
  5. В. В. Жигулін, І. В. Кузнєцова
   ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ НАФТОГАЗОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
  6. К. К. Зінкевич
   МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙ
  7. І. І. Ільченко, Н. В. Ткаченко
   СТИЛІСТИКО-ПРАГМАТИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНІМІВ У ТВОРАХ Ю. ФЕДЬКОВИЧА
  8. А. О. Клюнда
   ФАЗОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
  9. І. В. Кузнєцова
   СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ВЕРСТАТОБУДІВНИХ ТЕРМІНІВ У ПРОЦЕСІ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ
  10. Т. О. Лях
   АРХЕТИП ВОГНЮ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
  11. Н. М. Маторіна
   «ШУЛЬЦІВСЬКІ» ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ТЕМІНИ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
  12. Н. В. Нікоряк
   ПРИНЦИП НОВЕЛІЗАЦІЇ В ІНТЕРМЕДІАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ ЛІТЕРАТУРИ І КІНО: «ВЕЛИКЕ ГОРЕ МАЛЕНЬКОЇ ЖІНКИ» & «А СНІГ ЛЕТИТЬ»
  13. Н. О. Рябокінь, О. А. Торба
   СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ СТАТЕЙ
  14. О. Л. Тамаркіна
   ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РЕКЛАМІ
  15. Н. М. Шкворченко, Ю. В. Шарапановська
   НЕОЛОГІЗМИ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ «ПАНДЕМІЯ»

РОЗДІЛ 4 СТОМАТОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ. МЕДИЦИНА ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

  1. І. В. Дзевульська, О. В. Маліков
   ОПИСОВА ТА КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ЇЇ КРИТЕРІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ
  2. О. А. Квасневський, С. П. Ошаніна
   КЛІНІЧНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ УСКЛАДНЕНЬ
  3. В. Н. Кукушкін
   ВЕЙПІНГ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: БЕЗПЕЧНА АЛЬТЕРНАТИВА ТЮТЮНОПАЛІННЯ АБО ДЖЕРЕЛО ВАЖКИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ
  4. В. О. Малиновський, М. О. Денисюк
   СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
  5. В. О. Малиновський, Ю. С. Пузина
   АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ПРИ COVID-19
  6. Є. О. Строченко
   НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І СТОМАТОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

РОЗДІЛ 5 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. ПЕДАГОГІКА. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. L. V. Afanasieva, M. L. Smyrnova
  DIE FREMDSPRACHE UND INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION
 2. Ж. В. Баб’як, І. Р. Плавуцька, О. І. Боднар
  ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ATUTOR
 3. О. В. Борин
  МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 4. А. О. Браткевич
  ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІСТОРІЇ
 5. Н. С. Войтенко, І. І. Катериненко
  СУЧАСНИЙ УРОК МАТЕМАТИКИ: ТЕХНОЛОГІЇ STEAM-ОСВІТИ
 6. В. В. Галущак
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
 7. О. В. Гостева
  ЛОГІКА І БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ
 8. Д. М. Гущина, Н. М. Бовсунівська
  КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ У XIX СТ.
 9. В. В. Докучаєва
  ПРОЄКТУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ЙОГО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
 10. Т. М. Картель, Г. В. Сивокінь
  СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 11. I. V. Kozubenko
  COMMUNICATION BARRIERS AND WAYS TO OVERCOME THEM
 12. І. О. Кулик
  ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
 13. Н. М. Лєсовець
  ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ
 14. Г. А. Луканська
  ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ
 15. С. М. Погасій
  КАТЕГОРІЯ ЖАНРУ У КУЛЬТУРІ
 16. І. В. Рашковська, Н. В. Лук’янчук
  АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ТА ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА СТАН МОЛОДІ В УКРАЇНІ
 17. Ю. В. Рібцун
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГОПСИХОСИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ПРАКСИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ
 18. M. L. Smyrnova, L. V. Afanasieva
  ZUR ROLLE EINER FREMDSPRACHE IM DIALOG DER KULTUREN
 19. O. V. Shaparenko
  INCREASING ROLE OF DISTANCE LEARNING IN ACQUIRING NEW AREAS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE CURRENT CONDITIONS
 20. Ю. В. Ямаш
  КРИТИКА АЛЬБОМУ-КАТАЛОГУ «ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ ТРУШ»