Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. С. С. Андрейченко
  ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 2. В. О. Гега, Т. І. Пенькова
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
 3. Г. О. Головач
  МІСЦЕ М’ЯКОГО ПРАВА В КОНЦЕПЦІЯХ ПРАВОРОЗУМІННЯ
 4. Г. В. Котик
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
 5. І. В. Романенко, М. С. Прогонюк
  НЕВРЕГУЛЬОВАНІСТЬ ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
 6. Л. В. Серватюк
  ПРАВОМІРНЕ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО

РОЗДІЛ 2 ФІЛОЛОГІЯ

 1. Н. В. Бардіна
  «ВТІЛЕНА КОГНІЦІЯ» В НАУКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ЛІНГВІСТИКИ)
 2. І. А. Гаман
  СТИЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУТІВНИКІВ ПО ЗООПАРКУ ЯК НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ
 3. К. О. Гордієнко, К. П. Макарова
  ОНОМАСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЗВ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
 4. А. І. Грігорян
  СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ВИДІЛЕНОСТІ У МОВЛЕННІ ЧЛЕНІВ БРИТАНСЬКОЇ КОРОЛІВСЬКОЇ РОДИНИ
 5. І. М. Калиновська, Н. В. Шеремета
  СУЧАСНІ ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 6. Е. С. Карпина
  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОСОФИИ ВСЕВОЛОДА СОЛОВЬЁВА (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕНТАЛОГИИ «ХРОНИКА ЧЕТЫРЁХ ПОКОЛЕНИЙ»)
 7. Ю. А. Ковальчук
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ «ЛЕГЕНДИ СТАРОКИЇВСЬКІ» НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ
 8. В. Г. Ліхошерстова
  РОЛЬОВА ГРА ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
 9. Т. О. Лях
  КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД У ЗАСВОЄННІ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛОВА)
 10. Н. І. Мельник
  ЕТНІЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ
 11. О. С. Меньшикова
  МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ТА ПОЗИТИВНОЇ ЕМОТИВНОСТІ В РОЗМОВНОМУ ДІАЛОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ТЕЛЕНОВЕЛ)
 12. М.-Д. Ю. Микитка
  ПОЛІСЕМІЯ У ЛАТИНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 13. К. В. Михайлова, Я. О. Книшова
  СЛЕНГ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ В МОРСЬКІЙ СФЕРІ
 14. V. V. Molodtsova, M. V. Tsinova
  CROSS-CURRICULUM APPROACH TO TEACHING MARITIME ENGLISH
 15. О. В. Овчиннікова
  ПОДВІЙНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ, АБО СЛОВА-БУМЕРАНГИ, У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
 16. М. П. Оксанич
  ПОЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЧАСУ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 17. О. П. Оскирко
  НОМIНАЦIЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБIВ IЗ БОРОШНА У СХIДНОПОДIЛЬСЬКИХ ГОВIРКАХ
 18. М. І. Поліщук
  РОЗВИТОК ГЕНДЕРНО СПРЯМОВАНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
 19. Т. Е. Суханова, Т. В. Крысенко
  СЕМАНТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ И МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА В ЛИРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А. А. ТАРКОВСКОГО
 20. Г. В. Фінчук, О. Д. Мельничук
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА TO MAKE
 21. І. В. Царьова, А. Ю. Хаджи
  СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ
 22. І. В. Чарікова, А. Ю. Янчук
  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ НА ОСНОВІ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ КРАЇНОЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ

РОЗДІЛ 3 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. Ю. Д. Гричениченко, Э. Л. Маркина
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АПТЕЧНОЙ КОСМЕТИКИ В КОСМЕТОЛОГИИ
 2. В. А. Малиновский, Е. И. Грущенко
  РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В РАЗВИТИИ КАРИЕСА
 3. Э. Л. Маркина, Г. М. Ибрагимова
  РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НИХ
 4. О. П. Романчук
  АВТОНОМНА РЕГУЛЯЦІЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СТАТУСУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
 5. В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських
  ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ РІЗНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ВАРІАНТІВ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ІШЕМІЧНИМ ТИПОМ
 6. В. Й. Тещук, В. В. Тещук, О. О. Руських
  ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ТРАНЗИТОРНИМИ ІШЕМІЧНИМИ АТАКАМИ
 7. В. Й. Тещук
  НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 4 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. С. В. Базарний
  СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 2. В. С. Безух, В. А. Волкова
  ВПЛИВ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 3. Р. М. Білоус, В. В. Панченко
  ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА САМОАКТУАЛІЗАЦІЮ ПІДЛІТКІВ
 4. О. П. Божко
  МОВНА КУЛЬТУРА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)
 5. Ю. В. Бугаєвська
  РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНИХ НОРМ І ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ
 6. О. В. Василенко
  НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИТОКИ
 7. А. В. Дяченко
  НЕДОЛІКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 8. Л. Ф. Ейвас, О. І. Пікущий
  МОЖЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 9. І. В. Єршова-Бабенко, Г. П. Пекліна, Д. М. Козобродова, Амері С. Мохаммад, Г. С. Селіверстова
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ У СВІТЛІ ПСИХОСИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЯК НЕЛІНІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА: ХАОС, САМООРГАНІЗАЦІЯ ТА СКЛАДНІСТЬ
 10. Л. Л. Ісмаілова
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ
 11. О. М. Іщенко
  ГАСТИКА ЯК МАРКЕР ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
 12. А. С. Кілейникова
  ВПЛИВ ОСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ НЕЗРІЛОСТІ ДИТИНИ
 13. Н. С. Кравець, О. І. Ділай, В. Ю. Тануляк
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
 14. В. О. Кравцев
  КОНЦЕПТ OSTALGIE ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН НІМЕЦЬКОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
 15. В. В. Латишева
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЛОБІЗМУ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ
 16. Д. І. Малежик
  ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х РОКІВ
 17. А. О. Мілясевич
  ПОЕТАПНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ
 18. О. А. Омел’яненко, В. А. Волкова
  РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ LEGO У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 19. Ю. М. Полулященко, А. О. Омельченко
  ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТІ
 20. Ю. В. Роїк
  ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ ЕТНОДИЗАЙНУ КЕРАМІКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
 21. І. М. Рябінова
  ФЕНОМЕН ГЛЯНСОВОГО ЖУРНАЛУ В КОНТЕКСТІ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
 22. В. В. Самаріна, О. В. Шахматова
  АВТОНОМНЕ НАВЧАННЯ
 23. Н. Д. Скибун
  ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
 24. С. С. Солодовник
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ РИСУНКУ В НАВЧАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ЗАКЛАДАХ
 25. О. І. Стеценко-Баранова
  ПРОДУКУВАННЯ НОВИХ ІДЕЙ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2019 РОЦІ
 26. Е. В. Стрига
  СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 27. М. І. Тугай
  ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ВИСВІТЛЕННІ МИХАЙЛА ЗУБРИЦЬКОГО (НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.)
 28. Т. І. Уварова, Г. І. Степанова
  МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНА КОМПЕТЕНЦІЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
 29. Н. Б. Чех
  НАРАТИВНІ ТА НЕНАРАТИВНІ ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФОТОГРАФІЇ
 30. В. А. Чжен
  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ НОВАЦІЇ В КИТАЇ ПЕРІОДУ «РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ»: КОНФУЦІАНСЬКИЙ СКЛАДНИК
 31. Г. Х. Яворська, Є. В. Тягнирядно
  ФЕМЕНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ» ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ