Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. О.М. Биков
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ: ДОСВІД 90-Х РР. ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
 2. Д.Є. Іващенко
  ҐЕНЕЗА ТА АНАЛІЗ НОРМ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
 3. В.А. Капліна
  РОЗУМНІ СТРОКИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА З ОГЛЯДУ НА ВИМОГИ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ЄКПЛ І ПРАКТИКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 4. Г.В. Котик
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ Й ВИКРАДЕННЮ ДІТЕЙ У НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ
 5. Д.Г. Манько
  ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ
 6. І.А. Полонка
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЙ ПРАВОМІРНОЇ ТА НЕПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
 7. І.П. Устинова, О.О. Слюсар
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1. А.В. Кобилянська, Б.Я. Кусик
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ СУВЕРЕННИМИ БОРГАМИ ДЛЯ УКРАЇНИ
 2. В.В. Літинський
  МОБІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
 3. А.А. Матузный
  SEO-АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
 4. Н.Є. Мовмига
  МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ
 5. Д.А. Прокопій
  НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДИХ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ
 6. І.Д. Спаський
  ОНТОЛОГІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
 7. В.Г. Станіславський
  БІТКОЇН ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

РОЗДІЛ 3 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. A.M. Antonenko, O.P. Vavrinevych, S.T. Omelchuk, V.G. Bardov
  EXPERIENCE OF SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK OF HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE IMPLEMENTATION AT THE COURSE OF DISCIPLINE “HYGIENE AND ECOLOGY” STUDY FOR FOREIGN STUDENTS
 2. Ю.Д. Гричениченко, Э.Л. Маркина
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АХАТИН В КОСМЕТОЛОГИИ
 3. О.І. Грішина, О.М. Бабінець, О.В. Менкус
  ВПЛИВ ВІТАМІНУ D3 НА ІМУНОГЕННІСТЬ ВАКЦИНИ ПРОТИ ГРИПУ І ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ІНФЕКЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ПОХИЛИХ ОСІБ
 4. Т.Д. Землякова, О.В. Антонова, Т.А. Головкова
  ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ В СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ МЕДИЧНОГО ВИШУ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ
 5. М.Б. Калитовська
  ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КАДМІЮ У КРОВІ
 6. Н.М. Козань
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАГАЛЬНИХ ФЕНОТИПОВИХ ОЗНАК ЛЮДИНИ ТА ЦИТОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ
 7. В.А. Малиновский, Е.А. Окунь
  ИНГИБИТОРЫ БЕТА-ЛАКТАМАЗ
 8. Е.Л. Маркіна, М.І. Чанєва, Г.С. Герасименко
  МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ НООТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЛІКУВАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ОДЕСИ
 9. М.Р. Матущак, О.І. Захарчук, М.А. Ежнед, Л.В. Франко
  НУТРІЦІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
 10. В.В. Погорєлов
  ЕНДОТЕЛІЙ-НЕЙРОСУДИННІ ПАРАЛЕЛІ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЛАНЦІ ПАТОГЕНЕЗУ КОМПРЕСІЇ ЕПІДУРАЛЬНО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА КОРЕКЦІЯ ПОПЕРЕКОВОГО БОЛЮ
 11. I.M. Styfanyshyn, N.A. Yurko, S. Yakovenko
  COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ONCOLOGICAL REHABILITATION CENTERS ABROAD AND IN UKRAINE
 12. В.Й. Тещук, В.В. Тещук, О.О. Руських
  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРЕПАРАТУ НЕОТОН У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ СЕРЦЯ НА ФОНІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
 13. В.Й. Тещук, Н.В. Тещук, О.О. Руських
  ДО ПИТАННЯ СПАСТИЧНОСТІ В КЛІНІЦІ НАСЛІДКІВ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
 14. Л.О. Фік, Я.А. Медражевська, М.С. Окаєвич
  РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

РОЗДІЛ 4 ЛІНГВІСТИКА, ВИКЛАДАННЯ МОВ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Т.В. Бикова
  ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 2. С.В. Вятчанина
  ПОНЯТИЕ «ПРЕДКОНЦЕПТ» В РЯДУ КЛЮЧЕВЫХ КАТЕГОРИЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
 3. С.П. Гринюк
  КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
 4. О.В. Дейчаківська
  ТИПИ МОДАЛЬНОСТІ ПРЕДИКАТИВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
 5. О.П. Димирова
  СТРУКТУРА КОРНЯ И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
 6. І.М. Калиновська, Н.В. Шеремета
  ОСОБЛИВОСТІ ЕКРАНІЗАЦІЇ ЕПІСТОЛЯРНОГО РОМАНУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ СЕСИЛІЇ АХЕРН «ТАМ, ДЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ВЕСЕЛКА»)
 7. А.Ю. Кришко
  СТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
 8. А.О. Кузьменко
  АНГЛОМОВНІ ПІСЕННІ ТЕКСТИ СТИЛЮ ЄВРОДИСКО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
 9. Т.Л. Марчук, У.А. Колбасович
  ДИСКУРС ІЛЮЗІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ У ПЄСІ «ВОЛОХАТА МАВПА» ЮДЖИНА О’НІЛА
 10. О.С. Меньшикова
  РОЛЬ КАТЕГОРІЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У ВИСЛОВЛЕННІ ЕМОЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОГО РОЗМОВНОГО ДІАЛОГУ)
 11. К.О. Мілєєва
  КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
 12. Л.В. Мороз
  РОЛЬОВА ЛІРИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
 13. Л.І. Морошану, І.В. Нікітіна
  ПЕРШИЙ «УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК» Є.Д. ОНАЦЬКОГО
 14. А.М. Найда
  ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА-ПЕРЕКЛАДАЧА
 15. О.Д. Присяжна, О.М. Новак
  ТРУДНОЩІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛІВ РУХУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЯК ІНОЗЕМНІЙ
 16. О.В. Радчук
  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ОТСУТСТВИЕ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
 17. В.Р. Розумна
  КОМБІНОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НОВОГО ЗАПОВІТУ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ НЕРЕЛІГІЙНИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 18. Ю.В. Святюк, М.В. Петровський, Л.М. Рубан
  ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ГРУП У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 19. О.Е. Синявская, Буй Тхи Ван
  КОНЦЕПТ ДРУГ/FRIEND В АСПЕКТЕ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
 20. В.І. Сікорака
  СЛОВОТВІРНІ ТИПИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «ТЕРОРИЗМ» У НІМЕЦЬКІЙ, ЧЕСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 21. Л.М. Стовбур, А.О. Громченко
  ГРАМАТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ПОЕТОНІМІВ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО
 22. Е.В. Стрига, Д.О. Нікітіна
  ГЕНЕЗИС ЖАНРУ КЛАСИЧНОЇ ЮАНЬСЬКОЇ ДРАМИ
 23. Е.В. Стрига, В.С. Синицина
  РОМАН ЦАО СЮЕЦІНЯ «СОН У ЧЕРВОНОМУ ТЕРЕМІ» І ЙОГО МІСЦЕ В ІСТОРІЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 24. С.О. Стрікалова, В.М. Дядя
  СПАНГЛІШ ЯК РІЗНОВИД МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ
 25. В.І. Тихоша
  НАРОДНІ НАЗВИ ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 26. D.S. Shchypachova
  LINGUISTIC FEATURES OF ENGLISH PHRASAL VERBS
 27. О.В. Юсікова
  АРХАЇЧНІ НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ І ЗНАРЯДЬ ЛІСНИЦТВА І ЛІСОСПЛАВУ ГОВІРКИ СЕЛА БОГДАН РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ 5 ФІЛОСОФІЯ, ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. М.В. Александрова
  СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
 2. О.О. Баковецька
  АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (ХІХ СТОЛІТТЯ)
 3. Г.Г. Біловус
  МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ВЕКТОР БІБЛІОГРАФІЧНИХ НАПРАЦЮВАНЬ КАФЕДРИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА І БІБЛІОГРАФІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 4. С.С. Бойчук
  ФИЛОСОФИЯ СПАРТЫ КАК ЭНТЕЛЕХИЯ АНТИЧНОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ И ПРАКСИС ДОБЛЕСТИ
 5. Ю.В. Годован
  СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
 6. С.І. Горбань
  БЕЗСАНКІРНИЙ ПРИЙОМ ТА ПЕРЕДАЧА КОНЦЕПЦІЇ СВІТЛА У ТВОРЧОСТІ ІКОНОПИСНОЇ МАЙСТЕРНІ Л.Д. ЛЯПИЧА
 7. О.М. Дячкова
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТУДЕНТА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
 8. Т.Р. Кочарова, Є.Б. Радзішевська
  КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД У САМОВИЗНАЧЕННІ СТУДЕНТІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ
 9. Е.Ю. Краснощек
  “CHERCHEZ LA FEMME”, ИЛИ ОБРАЗЫ ДАМ В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНСИСА ПУЛЕНКА
 10. Т.О. Крижановська
  МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ МІФУ
 11. С.В. Майстренко
  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
 12. І.П. Мельник
  ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В АМАТОРСЬКИХ ЦИРКОВИХ КОЛЕКТИВАХ
 13. Г.В. Міхєєва, А.О. Міхєєв
  ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 14. И. М. Рябинова
  СЮРРЕАЛИЗМ В ЖИВОПИСИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
 15. Л.П. Силюга, Д.П. Половка
  САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 16. А.О. Синах, Ю.В. Ганніч
  МЕДИТАЦIЇ ДЕКАРТА ТА ЕПIСТЕМОЛОГIЧНИЙ АРГУМЕНТ НА КОРИСТЬ БУТТЯ БОГА
 17. Д.М. Скальська
  ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
 18. А.В. Скляр
  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫЙ ВАКУУМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
 19. О.І. Стеценко-Баранова
  ПЕДАГОГІЧНА ТА ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА АСПІРАНТІВ ЯК НЕВІДДІЛЬНА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 20. К.Г. Трибулькевич
  ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ЯК ВИМОГА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 21. Т.І. Уварова
  БАГАТОВИМІРНІСТЬ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕЙ БАГАТОВИМІРНОСТІ
 22. О.І. Філіпова, Т.В. Філіпова
  ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
 23. В.В. Фрейдлина
  ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА: ОБЗОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ
 24. Н.Б. Чех
  ТВОРЧЕСТВО Б. МИХАЙЛОВА В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СССР
 25. І.В. Шелудько, Г.Б. Ковтун
  ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА»