Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. О. Н. Агакерімов
  ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. С. С. Бичкова
  ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
 3. Т. О. Гончар
  КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ТА СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
 4. Ю. В. Дем’янчук
  КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА
 5. О. В. Захарченко
  ВИРОК СУДУ ЯК ПІДСУМКОВЕ РІШЕННЯ ПО КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ
 6. О. В. Зінченко
  СТАТУС ГЕТЬМАНА У ПОВНОМУ ЗІБРАННІ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1830 Р. (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ)
 7. В. О. Іванцов
  ОГЛЯД ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 8. Р. В. Карпенко
  ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАПОДІЯННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
 9. В. В. Комарова
  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
 10. М. І. Малиха
  ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ
 11. І. В. Міма
  ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ СПІВВІДНОШЕННЯ СУТНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ТА ПРАВОВИХ НОРМ
 12. Т. Д. Момотенко
  ЩОДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕВОЛЮЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 13. К. М. Москальчук
  ЩОДО ГАРАНТІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ДОСТУПУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 14. P. Prokop
  MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA W LATACH 2001-2006 JAKO NIEOFICJALNE ZAPLECZE MŁODZIEŻOWE LIGII POLSKICH RODZIN
 15. А. Б. Савчук Б. П., Савчук
  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА КУЗИЧА-БЕРЕЗОВСЬКОГО
 16. О. М. Селезньова
  КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
 17. О. М. Сидоренко
  ШИРОКИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗУМІННЯ ДОГМИ ПРАВА
 18. В. М. Стратонов, А. О. Гавловська
  ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ТА АДРЕСНИХ МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМ
 19. В. М. Стратонов
  ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 20. В. В. Чайковська
  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 21. А. Р. Чанишева
  ДІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЧАСІ ЩОДО ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
 22. Г. І. Чанишева
  ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 23. А. М. Шаркова
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 24. О. М. Шпакович
  «ВЛАСНЕ ПРАВО» ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

 1. В. А. Бабенко
  ІННОВАЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 2. Л. В. Беззубко
  МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО І ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 3. О. О. Кульга, Л. О. Гузеєва
  ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 4. О. В. Длугопольський, І. В. Глодан
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 5. В. І. Дубницький, В. Ю. Луніна
  АСПЕКТИ ТЕОРІЇ МІСТ ЯК ПОЛЮСІВ РОСТУ (В КОНТЕКСТІ ПРОСТОРОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ)
 6. Н. Б. Ільченко
  ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
 7. М. А. Коваленко, Т. О. Мацієвич
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЦІНУ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДИ ДЛЯ КРИМУ
 8. М. О. Кужелєв
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
 9. Л. О. Лігоненко
  ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
 10. В. В. Липчук
  ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ АГРАРНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНИ
 11. К. А. Мамонов, О. В. Пиркова, Ю. Б. Радзінська
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЛІНІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ
 12. О. А. Мельниченко
  НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 13. Н. І. Беренда, М. О. Миколайчук
  АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 14. І. С. Мурашко
  ФАКТОРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 15. Т. О. Петрішина, Ю. В. Дьяченко
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 16. В. В. Подгорный
  ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СИНЕРГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА
 17. В. Д. Попенко
  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНКУРЕНЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ
 18. В. В. Ходзицька, І. О. Приходько
  ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
 19. Т. М. Сидоренко
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЇХ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
 20. А. В. Сірко
  ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
 21. К. М. Сокол
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 22. Л. Г. Стожок
  ОЦІНКА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАУКОВЦІВ
 23. Л. В. Транченко
  ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 24. Я. Г. Хорольська, Н. В. Вецепура
  СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 25. О. М. Тернавська, Л. В. Чубатюк, Т. М. Мараховська
  ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

РОЗДІЛ 3. МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. М. Д. Гресько
  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 2. М. М. Гресько
  ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІРУРГІЇ
 3. Н. М. Каспрук
  АЛЕРГІЧНІ ТА ПСЕВДОАЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ В ДІАБЕТОЛОГІЇ
 4. Н. М. Коваленко, С. В. Матвеев
  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ МЕТОДОМ ЭКСПРЕСС-СКРИНИНГА У ДЕТЕЙ
 5. А. М. Кожина, В. И. Коростий, Е. А. Зеленская
  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
 6. В. С. Конопліцький
  МОДЕЛЬ ХВИЛЬОВОГО ПРОЦЕСУ ВМІСТУ ПРЯМОЇ КИШКИ ПІД ДІЄЮ ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ РУХІВ
 7. В. І. Коростій, А. М. Кожина, М. В. Маркова
  СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ І МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З ЕМОЦІЙНИМИ РОЗЛАДАМИ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
 8. Т. В. Кулемзина, А. Н. Испанов, В. В. Самойленко
  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА БОЛЕЗНЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНЫ
 9. Т. Б. Мандзюк
  ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ
 10. Н. А. Пересадин, Н. Б. Рябенко, Т. В. Дьяченко, С. С. Гуртовая
  СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСМИССИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В МИРЕ И В УКРАИНЕ. ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫЗОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
 11. Я. А. Соцька, В. А. Тєрьошин, Шаповалова І. О. , С. С. Гуртова
  ВПЛИВ ЦИТОФЛАВІНУ НА ДЕЯКІ МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ (ПРОСТОГЛАНДИНИ, ЦИКЛІЧНІ НУКЛЕОТИДИ ТА СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ) У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ХРОНІЧНИМ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ С З МІНІМАЛЬНИМ СТУПЕНЕМ АКТИВНОСТІ НА ТЛІ ВТОРИННОГО ІМУНОДЕФІЦИТНОГО СТАНУ
 12. В. О. Тєрьошин, Я. А. Соцька, О. В. Круглова, Я. Л. Юган
  ВПЛИВ ЛІКОПІДУ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ХРОНІЧНИМ БЕЗКАМ’ЯНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В КОМПЛЕКСІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
 13. В. Г. Хоменко
  ХРОНОРИТМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧЕК ПРИ ПАТОЛОГИИ
 14. О. Г. Шайко-Шайковський, Н. О. Боднар
  ОЦІНКА МІЦНОСТІ НАКІСТКОВИХ ПЛАСТИН ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ З ВРАХУВАННЯМ ОПТИМАЛЬНОЇ ВІДСТАНІ МІЖ ОТВОРАМИ ДЛЯ БЛОКУЮЧИХ ГВИНТІВ
 15. Н. А. Щербина, М. В. Макаренко, И. Ю. Кузьмина
  СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

РОЗДІЛ 4. ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. Т. Бабаніна
  АНГЛІЙСЬКА МОВА У СВІТІ: ДОСЛІДЖЕННЯ EF EPI 2013
 2. Е. М. Образцова, А. Н. Бурлака
  КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ-РЕАЛИЙ В РОМАНЕ Т. КАПОТЕ «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
 3. Т. С. Володіна
  ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ)
 4. A. D. Darwazeh
  «JUSTICE» AND «FAIRNESS» AS KEY CONCEPTS OF ANGLO-AMERICAN CULTURE
 5. Н. І. Дмитрасевич
  РОЛЬ АВТОРСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ АНТРОПОНІМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 6. Е. М. Образцова, A. E.Иовчева
  ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДИМОСТИ КАЛАМБУРА (ИГРЫ СЛОВ)
 7. О. І. Кобзар
  ІНОЗЕМНІ МОВИ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
 8. Г. С. Коваленко
  ВЖИВАННЯ ДІЄСЛІВНИХ ЧАСОВИХ ФОРМ В СУЧАСНИХ ОКСФОРДСКИХ ПІДРУЧНИКАХ
 9. Г. В. Кузнєцова
  НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ АЛЮЗІЇ ЯК ЛІНГВІСТИЧНОГО ЯВИЩА
 10. Кушнір Л. О.
  ЛІНГВОПОЕТИКА В РОМАНІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»: ШТУЧНІ МОВИ, ОНОМАСТИКОН І РЕАЛІЇ
 11. А. Н. Ланина
  ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООСЕМИЗМАМИ)
 12. М. В. Луца
  ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
 13. Н. Л. Львова, А. О. Лебедєва
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСИФІКАЦІЇ У АМЕРИКАНСЬКІЙ СПОВІДАЛЬНІЙ ПОЕЗІЇ ЯК НАПРЯМКУ ПОВОЄННОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ СІЛЬВІЇ ПЛАТ І ДЖОНА БЕРІМЕНА)
 14. Ю. Г. Макаренко, І. В. Ткаченко
  ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В НАУКОВОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДИЧНОМУ ТЕКСТІ
 15. О. М. Мельник
  НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕГОЇСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КОМУНІКАНТА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)
 16. К. І. Міхальова
  МЕТОДИКА ЗІСТАВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОНІМІЧНИХ ПЕРЕНОСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 17. О. М. Образцова
  ПРАГМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТЕКСТІВ БРИТАНСЬКОЇ РЕКЛАМНО-ДОВІДКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ КРАЄЗНАВЧОГО СПРЯМУВАННЯ
 18. Є. В. Пизіна
  ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 19. А. П. Рогоза
  ІЛОКУТИВНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЯК МІНІМАЛЬНА ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ
 20. Yu. A. Sobol
  CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING AND ACADEMIC LANGUAGE PROFICIENCY
 21. Е. М. Образцова, И. Г. Степанюк
  АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЭЛЕМЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА
 22. О. Б. Тарнопольський
  ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПИСЬМА У ВНЗ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У МЕТОДИЦІ
 23. І. З. Терсіна
  КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОВОТВОРЧОСТІ ДЖОАН РОЛІНҐ
 24. Н. Д. Ткаченко
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «SPACE» У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
 25. І. В. Удовенко, А. О. Борисова
  НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ ПРОФЕСІЙНІЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ
 26. О. І. Федоренко
  ДО ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ВІЛЬНИХ ТА СТАЛИХ СПОЛУЧЕНЬ
 27. Е. М. Образцова, А. О. Хортюк
  ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТИЛЯ ЭДГАРА АЛАНА ПО В ПОЭМЕ «ВОРОН»
 28. Ю. І. Чернищук
  СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО РЕАЛІЗМУ
 29. Ю. Ю. Шамаева
  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ ЭМОЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСАХ
 30. Н. А. Шандра
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ОБРАЗ РИТОРА, МОВНА ОСОБИСТІСТЬ І КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ
 31. S. I. Shandruk
  CURRICULUM DESIGN STRATEGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
 32. Я. В. Шекера
  СПЕЦИФІКА СХОДОЗНАВЧОГО СПЕЦКУРСУ «ОСНОВИ ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ» ДЛЯ МАГІСТРІВ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «КИТАЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА І ПЕРЕКЛАД») КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 33. С. Ю. Юхимець
  SIMULTANEOUS INTERPETING: PRINCIPLES AND TECHNIQUES

РОЗДІЛ 5. ФІЛОСОФІЯ, ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. С. А. Бут
  РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ «ТАЙВАНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ»
 2. В. А. Ганский
  ПОЛЬСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА ВО ІІ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1925-1939 ГГ.)
 3. Є. І. Гаркавцев
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМІЦНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ
 4. І. В. Глодан
  РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 5. О. М. Зеленяк
  ОБРАЗ НЕСТОРА МАХНА В РАДЯНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 6. С. О. Іщенко
  ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ ЯК ОДНА З СКЛАДОВИХ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ
 7. О. Б. Кобзар, С. В. Дорошенко, Н. Ю. Радомська, М. В. Пархоменко, В. Ю. Єршов, К. О. Прокопець
  БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І РЕФОРМУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ХІРУРГІВ В УКРАЇНІ
 8. Н. П. Мешко, С. О. Козирєва
  ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
 9. К. М. Куцик
  НТП ТА ПРОБЛЕМА ОЦІНОК ЙОГО ВИВІРЕНОСТІ
 10. С. А. Литвиненко
  ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 11. Ю. В. Лук’яненко
  ПРОБЛЕМИ СХОЛАРНОЇ ІСТОРІЇ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ СПАДЩИНІ П. М. МІЛЮКОВА
 12. О. А. Моргун
  СИНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС КРЕАТИВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
 13. Н. Я. Муринець
  ПОВЕДІНКА НЕПОВНОЛІТНЬОГО: СОЦІАЛЬНИЙ, ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ПРАВОВИЙ ВИМІРИ
 14. П. А. Пілавов
  КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
 15. Н. О. Половая, О. А. Набокова
  СІМ’Я, ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 16. Т. Д. Польська
  ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ
 17. Р. О. Проць
  ПРОБЛЕМА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
 18. Н. В. Сабат, Р. І. Ямнич
  ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ НЕБЛАГОПОЛУЧНОСТІ СІМ’Ї
 19. Т. В. Скрипник
  АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ СУПРОВОДУ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 20. Л. С. Соколенко, Ю. С. Бойко
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
 21. В. А. Терёшин, Я. А. Соцкая, Н. А. Пересадин, Л. А. Гаврилова, Р. А. Нужный
  АБРАХАМ ХАРОЛЬД МАСЛОУ. ЛИДЕР ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ПРИКЛАДНОЙ МЕДИЦИНЫ
 22. О. Ю. Тургенєва, К. Ф. Г. Томіліна
  ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОННУ ЕПОХУ