Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. Д.Г. Манько
  СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ
 2. G.І. Puzanova
  SOME QUESTIONS OF THE LEGAL REGULATION OF THE CONCESSION ACTIVITY IN UKRAINE AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
 3. Э.Ш. Умеров
  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КОЧЕВНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ
 4. М.О. Шуміло, П.Г. Давидов
  ДИСКРИМІНАЦІЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ЛЮДЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА ІНВАЛІДНІСТЮ

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1. В.Г. Станіславський
  ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА МАСШТАБОВАНОСТІ МЕРЕЖІ BITCOIN

РОЗДІЛ 3 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. M.G. Antipov, G.V. Smirnova
  GLOBAL PROBLEM OF FALSIFICATION OF MEDICINAL PRODUCTS AND THE TYPES OF ITS SOLUTION
 2. С.Е. Бабова, В.А. Малиновский
  СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
 3. М.С. Гіндіна
  МЕТОД МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
 4. И.А. Григорова, А.Р. Ескин, Л.В. Тихонова
  ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ПРОЗОПАЛГИЯМИ И ИХ ДИНАМИКА В ПРОЦЕССЕ МИКРОВОЛНОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
 5. М.О. Дубина, В.А. Малиновский
  ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЛОСТИ РТА
 6. А.А. Зачеславская, В.А. Малиновский
  ЛЕЧЕНИЕ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ПАРОДОНТОЗА
 7. Е.Л. Маркіна, Ю.Д. Гріченіченко
  СУЧАСНА ФАРМАЦІЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ
 8. О.Т. Письменна, О.В. Ніколаєва, О.Ю. Литвиненко
  ВПЛИВ ГІПОКАЛОРІЙНОЇ ДІЄТИ ЩУРІВ-МАТЕРІВ У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ НА СТРУКТУРУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ПОТОМСТВА
 9. М.В. Плющ, В.А. Малиновский
  БРЕКЕТ-СИСТЕМА
 10. І.А. Танчин
  АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНІ МОЖЛИВОСТІ СУДИННОГО РУСЛА ОЧНОГО ЯБЛУКА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ЗАСТОЮ

РОЗДІЛ 4 ЛІНГВІСТИКА, ВИКЛАДАННЯ МОВ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. В.Р. Баглюк
  ТЕМА ПОДОРОЖІ У ТВОРАХ МАРКА ТВЕНА
 2. М.О. Война
  ОБРАЗ ДЕМОНІЧНОЇ МАТЕРІ В «МИЛЬНІЙ БУЛЬБАШЦІ У БРУДНІЙ ВОДІ» ЦАНЬ СЮЕ
 3. І.Ю. Межуєва
  АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
 4. О.Л. Овсянко, А.С. Близнюк, Т.Ю. Коваль
  ЕТНОСТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
 5. К.С. Орду
  ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 6. О.Г. Тараненко
  ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ МАГІЯ (MAGIE) У ФРАНЦУЗЬКОМУ СВІТОГЛЯДІ

РОЗДІЛ 5 ФІЛОСОФІЯ, СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. О.Ф. Алєксандрук
  ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИЗОВУ МОЛОДІ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 2. Н.С. Войтенко, Е.Б. Колесниченко
  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
 3. Т.О. Крижановська
  СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗУМУ ТА МОРАЛІ В ПРОЦЕДУРНІЙ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ФІЛОСОФІЇ МОДЕРНУ
 4. Т.І. Мацейків
  ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
 5. В.В. Панкевич
  ЄВРАЗІЙСТВО ЯК ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ «РУСЬКОЇ ІДЕЇ»
 6. А.І. Тершак
  ОБРЯДОВА ПРАКТИКА В АДВЕНТИСТСЬКІЙ ЦЕРКВІ НА ЗАКАРПАТТІ 1944–1991 РР.