Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ

 1. О. Ю. Апостолюк
  ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
 2. Т.М. Афонченкова
  ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 3. В.А. Бабенко
  СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
 4. Я.В. Белінська, С.В. Кандиба
  ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ
 5. О.О. Брагарник
  ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ПОРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 6. Н.В. Виноградова
  КЛАСТЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ИХ СТАНОВЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА?
 7. С.В. Волосович
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 8. Т.М. Вінцковська
  ВЛАСНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
 9. О.М. Головченко
  ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 10. А.Г. Гончарук
  О ВЛИЯНИИ ЦЕНЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 11. Т.В. Деркач
  ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
 12. Г.І. Євтушенко, В.І. Куценко, Н.Е. Кошарська
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 13. М. Ивченко
  ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 14. С.Д. Кірова, К А. Вербицький
  ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
 15. А.В. Кобилянська
  РЕГІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ
 16. М.П. Коваленко, Л.І. Гладченко
  ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРВИННОГО СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 17. І.В. Козюра
  ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
 18. Т.А. Конєва
  ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 19. О.К. Костюхіна
  ДОЦІЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ ПОДАТКУ НА ІМПОРТ
 20. В. В. Кривошеєва
  ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ
 21. М.О. Кужелєв
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ
 22. Н. А. Лебедева, С. М. Гончарук
  ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ УКРАИНЫ
 23. Л.О. Лігоненко
  АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙ: КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 24. И.А. Лукьянчук
  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОСТАВОК В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 25. О.О. Ляховець
  СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВИ
 26. А.М. Мазур
  МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД ЯК ДЖЕРЕЛО ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ
 27. О.А. Мартинюк
  РОЗВИТОК ІНФОРМАТИЗАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
 28. О.В. Мізіна, О.В. Амельницька
  МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ
 29. Г.И. Мойсейчик
  ОТКРЫТЫЙ СЕТЕВОЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР КАК ДВИГАТЕЛЬ РЕФОРМЫ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
 30. О.М. Назарук
  РІВНЕВА ТА СТРУКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
 31. Т. Новікова
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 32. І.В. Охріменко
  НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
 33. О. Паскалова, А. Шаврієва
  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БАЗОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
 34. Ю.П. Постоленко
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 35. О.М. Салайчук
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ГАРАНТІЙ У АВТОСТРАХУВАННІ
 36. К. Сокол
  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ІТ-КОМПАНІЇ
 37. О.А. Степаненко
  УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
 38. Л. В. Транченко
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
 39. К.Л. Цветков
  РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ
 40. Д. А. Шарапатюк
  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ
 41. Л.П. Якимова
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗДІЛ 2. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1. А.А. Косолапов
  ЭПОХА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
 2. А.Н. Красовский
  ОБ ОТСЛЕЖИВАНИИ ДВИЖЕНИЙ РЕАЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА И ЕГО КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ-ПОВОДЫРЯ
 3. В.В. Семерков
  ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ПЛАТФОРМ РОЗРОБКИ ЗАХИЩЕНИХ INTERNET ДОДАТКІВ
 4. О.В. Шматко, М. Близнюк
  ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ АДАПТОВАНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 3. МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. Н.Г. Антипов, А.В. Висловух
  ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА
 2. К.В. Атаманов, Ю.С. Вайнер, Я.А. Верятин
  К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ЭКСТРАПЕРИТОНИЗАЦИИ КИШЕЧНЫХ ШВОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО РИСКА ИХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
 3. В.В. Вишнев, П.В. Вишнев, О.Н. Калиниченко
  ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
 4. Т.С. Волжина
  НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
 5. О.Г. Каліберда
  ПРО ОЗДОРОВЧУ СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 6. М. Круц, М. Цветкова
  ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БІОЕЛЕМЕНТНОЇ ТЕРАПІЇ АЛЕРГОДЕРМАТОЗІВ
 7. Р.С. Кугот
  СИНДРОМ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ. СУЧАСНІ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ ЛІКАРЯ-АНЕСТЕЗІОЛОГА
 8. І. В. Масальська, Т. П. Булавкіна, Т. О. Калова, Т. В. Грибовська
  РОЗАЦЕОЗИ: НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
 9. Г.П. Пеклина
  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
 10. Т.В. Сорокман
  КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕРОЗИВНОГО ГАСТРИТУ В ДІТЕЙ
 11. К.Г. Сытникова, В.А. Малиновский
  РОЛЬ ФИБРОБЛАСТОВ В СТАРЕНИИ И ОМОЛОЖЕНИИ КОЖИ
 12. В.И. Тещук, В.В. Тещук
  КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОМ ТАЛАМИЧЕСКОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ
 13. В.Й. Тещук, Н.В. Тещук
  ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСІЙ В АНГІОНЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
 14. И. Н. Украинская, М. А. Овчарова, В. А. Сазонова
  СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЕРМАТОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПИГМЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ КОЖИ