Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

НАПРЯМ 1. НАЦIОНАЛЬНЕ ТА МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. Андріяшевський А. Г.
  Реформа децентралізації в Україні як новий етап розвитку державного будівництва
 2. Анненкова А. В., Ангеловська О. Ю.
  Судове правозастосування
 3. Бабій А. Ю.
  Проблеми визначення об’єкта екстремістських злочинів
 4. Бойко Н. І.
  Юридичні технології роботи із доказами під час здійснення адвокатської діяльності
 5. Бродзь А. С., Марченко О. М.
  Попередження злочинів у сфері земельних відносин
 6. Брояка Л. В.
  Уніфікація та гармонізація українського законодавства до норм європейського права
 7. Галицький Д. О.
  До питання про рекриміналізацію ПОРУШЕНЬ прав споживачів в Україні: постановка проблеми
 8. Гоцуленко І. О., Гулько А. В.
  Поняття децентралізації публічної влади в Україні
 9. Грабарчук А. О.
  Основні напрями модернізації механізмів державного управління морської галузі
 10. Діденко О. І.
  Правова допомога як соціальний феномен
 11. Домбровський П. М.
  Види нотаріальних правочинів в господарській діяльності аграрних суб’єктів України
 12. Друга Г. А.
  Нормативно-правове забезпечення юридичної освіти в Україні
 13. Євстрахов В. В.
  Щодо інституту слідчого судді за законодавством зарубіжних країн
 14. Єжова О. А.
  Реалізація принципу презумпції невинуватості у кримінальному процесі України
 15. Живко Р. В.
  Роль міжнародного права в господарському судочинстві
 16. Загороднюк С. О.
  Попередження кримінальних правопорушень органами державної влади
 17. Зєйналова А. Ф.
  Преюдиція як міжгалузевий інститут
 18. Карпов А. В.
  Юридична доктрина в системі джерел права
 19. Карпова К. М.
  Застосування практики ЄСПЛ на прикладі адміністративного судочинства
 20. Ковальська Д. Т.
  Винятки у реалізації права особи на публічний судовий розгляд кримінального провадження України, США, Польщі та ФРН через призму аналізу статті 6 Ковенції про захист прав людини і основоположних свобод
 21. Комар А. О.
  Юридична герменевтика в системі методів наукового пізнання
 22. Корнієнко Ю. А.
  Знаряддя та засоби вчинення злочину: кримінально-правове дослідження
 23. Котик Г. В.
  Інкорпорація як засада ефективної кодифікації ювенального законодавства
 24. Купрій А. А.
  Впровадження та правозастосування Міжнародної конвенції про рятування 1989 року в Україні
 25. Матвєєв О. В.
  Деякі аспекти міжнародного співробітництва з протидії незаконному обігу наркотичних засобів
 26. Меденцев А. М., Калімбет І. Л.
  Деякі складові організованої злочинності в Україні
 27. Носуленко І. І.
  Передумови виникнення криміналістики та становлення як науки
 28. Олейник І. О.
  Ознаки угоди про примирення у кримінальному процесі України
 29. Ольшак М. В.
  Угода про примирення. Проблеми становлення в кримінальному процесі України
 30. Панченко К. Ю.
  Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
 31. Пасканний В. О.
  До питання про поняття і значення кримінально-процесуальних строків
 32. Пивовар Ю. В.
  Расова дискримінація як злочин: концепції міжнародного та національного кримінального антидискримінаційного права
 33. Поварчук Н. С.
  Правове регулювання правовідносин в інформаційному суспільстві
 34. Подобний О. О., Слатвінська В. М.
  Цілепокладання в інформатизації правоохоронної діяльності
 35. Савченко А. О., Єлісєєв М. А.
  Правовий статус суддів
 36. Сідлецька Ю. М., Доменішена К. О.
  Медіація як спосіб вирішення господарських спорів
 37. Соколова А. С.
  Генеза міжнародного інформаційного права
 38. Стародуб Д. С.
  Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки у світовому господарстві
 39. Степко Е. В.
  Міжнародні засади захисту прав в кримінальному провадженні
 40. Тарасенко К. В.
  Інститут приватного виконавця: особливості, недоліки та перспективи розвитку в Україні
 41. Ткач І. О., Копитко Н. В.
  Забезпечення права особи на звернення
 42. Ткачук В. В.
  Визначення поняття та зміст досудового розслідування
 43. Цирульник В. О.
  Підзаконні нормативно-правові акти в системі права України
 44. Череватий М. Ю.
  Принцип незмінюваності суддів: європейські стандарти та вітчизняна практика
 45. Чорна І. В., Корнієнко Ю. А.
  Засоби вчинення злочину: кримінально-правове дослідження
 46. Шинкар Т. І.
  Обмеження права особи на інформацію в інтересах забезпечення національної безпеки: аспекти позиції ЄСПЛ щодо законності мети обмеження, необхідного у демократичному суспільстві

НАПРЯМ 2. МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМІКА. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ТА ТУРИЗМ

 1. Автенюк Д. О.
  Сучасні напрямки управління в зовнішньо-економічній діяльності промислового підприємтсва
 2. Горбаньова В. А.
  Інформаційно-комунікаційні технології в процесах управління підприємством
 3. Сапронов А. О.
  Підвищення ефективності менеджменту українських футбольних клубів
 4. Чебаненко Д. І.
  Побудова плану енергетичної трансформації в контексті особливостей країн, що розвиваються

НАПРЯМ 3. ФІЛОЛОГІЯ

 1. Varlamova A. O.
  Pandemic education
 2. Висоцька І. М.
  Умови застосування прийому адаптації при перекладі роману Елеонор Портер «Поліанна»
 3. Дашкова К. В.
  Медіатекст як предмет вивчення медіалінгвістики
 4. Донець П. М.
  Препаруючи «схизматрицю»: 5 питань до головного твору Брюса Стерлінга
 5. Євтімова Д. І.
  Засоби вираження заборони в німецькій мові
 6. Кольцова О. С.
  Емоційна картина світу як об’єкт емотивної лінгвістики: кваліфікаційні ознаки
 7. Мороз Є. С.
  Характернi вiдмiнностi iмплiцитностi та експлiцитностi в лiнгвiстицi та художньому дискурсi
 8. Мусатова А. С.
  Поняття «перформативність» в сучасному юридичному дискурсі
 9. Паук М. М.
  Інноваційні технології формування компетенції майбутніх учителів-філологів у процесі їх професійної підготовки
 10. Поліщук М. І.
  Класифікація рекламного дискурсу
 11. Рябчук О. В., Разумна К. А.
  Професійні компетенції усного перекладача
 12. Турська О. А.
  Особливості реалізації категорії емоційності на фонологічному рівні англійської мови
 13. Khodzhaieva O. O.
  Constitutional features of the value picture of the world in modern linguistics
 14. Чорна А. О.
  Лінгвокогнітивні характеристики англомовного афоризму на матеріалі промов американських політиків

НАПРЯМ 4. СТОМАТОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ. МЕДИЦИНА ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

 1. Антощук М. М.
  Aдаптаційні реакції слизової оболонки протезного ложа до комбінованих часткових знімних протезів у пацієнтів з дефектами зубних рядів
 2. Кот М. І.
  Інтенсивність карієсу у пацієнтів, які перехворіли COVID-19
 3. Піцула Н. М.
  Сучасні погляди на застосування міорелаксантів при болю у попереку спеціалістами різних галузей медицини
 4. Собко О. Т., Мигалатюк А. М.
  Багатокомпонентний підхід до ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією у конкретному випадку
 5. Чулак О. Л., Шумивода Ю. А.
  Вплив олії амаранту на деструктівні зміни в опіковій рані у експериментальних тварин

НАПРЯМ 5. ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАУКИ. ПЕДАГОГІКА. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. Алєксєєв О. О.
  Дидактичні закони, закономірності та принципи як методологічні вектори реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутнiх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями
 2. Дакус А. С.
  Обгрунтування легітимності запровадження андрагогічного навчання в освітній процес закладів вищої освіти
 3. Дерев’янко С. П., Дрань Б. М.
  Образ психолога-професіонала у сучасному кінематографі
 4. Запольська Ю. А., Слабко В. М.
  Проблема формування професійної іншомовної компетентності студентів природничих спеціальностей: науковий дискурс щодо понятійно-категоріального апарату
 5. Касьянова О. М., Разумна А. Г.
  Вплив рольових позицій викладача на формування професійної ідентичності майбутніх фахівців у закладі вищої медичної освіти
 6. Кириченко В. М., Соколенко Ю. М.
  Голод 1946-1947 років в Україні: основні причини
 7. Кмін А. О.
  Окремі аспекти інформаційної війни проти України
 8. Лю Пейвей
  DIGITAL-манекени як тренд сучасності
 9. Лях Т. О., Гречин І. М.
  Лінгвістичний компонент і формування соціокультурної мовленнєвої компетентності іноземних студентів на заняттях української мови
 10. Мартинюк Т. О.
  Фронтально-площина шрифтова композиція в дизайні середовища
 11. Момот А. С.
  «100 років самотності!» художників-реалістів у Львівському палаці мистецтв
 12. Пандирєва Є. А.
  Доцільність використання пропорцій в рукотворному графічному написі
 13. Селіверстова Г. С.
  Медична освіта в умовах пандемії: проблеми і перспективи
 14. Стефюк К. М.
  Вплив продуктивних видів діяльності на розвиток інтелектуальних можливостей дітей старшого дошкільного віку
 15. Чухрій К. С.
  Бінарна лекція як один із інструментів формування професійної компетентності майбутніх учителів технології
 16. Шетеля Н. І.
  Зарубіжний досвід проєктування освітнього розвивального середовища у процесі професійної підготовки